Zbornik predavanj in referatov 12. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.–4. marec 2015

Izdajatelj Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, http://dvrs.bf.uni-lj.si/

Urednik prof. dr. Stanislav TRDAN

Tehnični urednik in oblikovalec prof. dr. Stanislav TRDAN

Fotografija na ovitku Velike Poljane pri Ribnici (avtor prof. dr. Stanislav TRDAN)

Tisk Cicero, Begunje d.o.o.

Naklada 225 izvodov

Ljubljana, 2015

 Prispevki so recenzirani. Za jezikovno ustreznost odgovarjajo avtorji.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

632(082) 
632.95(082) 

SLOVENSKO posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (12 ; 2015 ; Ptuj) 
      Zbornik predavanj in referatov 12. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015 / [urednik Stanislav Trdan]. - Ljubljana : Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2015 

ISBN 978-961-93447-3-6 
1. Trdan, Stanislav 
281852416


Anthony M. SHELTON Kaj je okoljsko sprejemljivo varstvo rastlin?

Antoon J.M. LOOMANS Okoljske koristi in tveganja zaradi biotičnega varstva rastlin: ocena naravnih sovražnikov kot podlaga za izpust biotičnih agensov na Nizozemskem


Christos G. ATHANASSIOU Dolg skok od kemičnega do nekemičnega zatiranja skladiščnih škodljivcev: katere so učinkovite alternative nevrotoksičnim insekticidom v obdobju po intenzivni uporabi fitofarmacevtskih sredstev?

 

Varstvo sadnega drevja in jagodičevja

Biserka DONIK PURGAJ, Matjaž BEBER, Mario LEŠNIK, Stanislav TOJNKO Sejana  nizka podrast – sistem pridelava jabolk brez uporabe herbicidov

Erika OREŠEK, Gabrijel SELJAK Bakterijski ožig oljk (Xylella fastidiosa) – nova grožnja slovenskemu oljkarstvu

Primož PAJK, Vlasta KNAPIČ, Erika OREŠEK, Joži JERMAN CVELBAR Hrušev ožig  po obdobju 2001-2014 še vedno omejeno navzoč v Sloveniji

Gabrijel SELJAK, Matjaž JANČAR, Mojca ROT Razširjenost plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v Sloveniji in njena populacijska dinamika v obdobju 2011-2014

Matjaž JANČAR, Viljanka VESEL, Irena VRHOVNIK Pregled stanja in vzrokov za množičen pojav oljčne muhe (Bactrocera oleae  Rossi) v Slovenski Istri v letu 2014

Maja PODGORNIK, Matjaž JANČAR, Dunja BANDELJ, Bojan BUTINAR, Milena BUČAR MIKLAVČIČ Učinkovitost in upravičenost vzpostavljene metode spremljanja  oljčne muhe v okviru projekta SIGMA, INTERREG IIIA

Matjaž JANČAR Kljunati oljkov rilčkar (Rhodocyrtus cribripennis [Desbrochers, 1869])  potrjen tudi v Sloveniji

Mojca ROT, Matjaž JANČAR, Mario BJELIŠ Razširjenost breskove muhe (Ceratitis capitata Wiedemann) na območju Slovenske in Hrvaške Istre

Filip VUČAJNK, Martin MAVSAR, Gregor LESKOŠEK, Janko REBERNIK, Rajko BERNIK Predsezonska priprava traktorskih pršilnikov v podjetju Sadjarstvo Blanca

 

Fitofarmacevtska sredstva in splošno

Karmen RODIČ, Domen BAJEC, Andreja PETERLIN Vpogled v uporabo prognostičnih obvestil javne službe za zdravstveno varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto

Simona MAVSAR, Stanislav TRDAN Zakonodaja na področju biotičnega varstva rastlin: seznami koristnih organizmov

Vlasta KNAPIČ, Marjan VAUPOTIČ Pristop k obvladovanju prerazmnožitev golih polžev iz rodu Arion

 

Varstvo vrtnin

Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN Preučevanje sočasne uporabe herbicidov z  entomopatogenimi ogorčicami (Nematoda: Rhabditida)       

Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN Pomen glukozinolatov v varstvu križnic (Brassicaceae) pred škodljivci: predstavitev rezultatov domačih razislav

Marjan SIRK, Mario LEŠNIK, Brigita BRAČKO, Stanislav VAJS Vpliv parametrov aplikacije na oblikovanje depozita škropilne brozge na listih čebule

 

Varstvo poljščin in krmnih rastlin

Stanislav TRDAN, Žiga LAZNIK, Tomaž SINKOVIČ, Breda JAKOVAC STRAJN, Gabrijela TAVČAR KALCHER, Andrej UDOVČ, Matej VIDRIH Vpliv paše jelenjadi (Cervus elaphus L.) na zmanjšanje pridelka in spremembe hranilne vrednosti krme trajnega travinja: izkušnje iz treh ekoloških govedorejskih kmetij na Kočevskem

Anka POŽENEL, Mojca ROT, Ivan ŽEŽLINA, Jana ČUK, Branko CARLEVARIS Učinkovitost talnih insekticidov za zatiranje ogrcev poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha [L.])

Iris ŠKERBOT, Magda RAK CIZEJ, Igor ŠKERBOT, Silva KUHARIČ GRABOVAC, Simon ARNŠEK Spremljanje razširjenosti pokalic (Elateridae) v Sloveniji s feromonskimi vabami

Špela MODIC, Matej KNAPIČ, Jaka RAZINGER, Gregor UREK Uporabnost prognostičnega modela za napovedovanje koruznega hrošča (Diabrotica v. virgifera) in vpliv kolobarja na naraščanje njegove populacije v Sloveniji

Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS Ocena škodljivosti nekaterih še ne razširjenih vrst rodu Ambrosia za kmetijsko pridelavo Slovenije 

Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS Ocena škodljivosti nekaterih še ne razširjenih vrst rodu Solanum za kmetijsko pridelavo Slovenije 

Robert LESKOVŠEK, Igor ZIDARIČ, Gregor UREK Ciljno zatiranje plevela s pomočjo sistema za podporo pri odločanju – dveletne izkušnje z zatiranjem plevela v koruzi

Igor ZIDARIČ, Robert LESKOVŠEK Vpliv termina aplikacije in znižanih odmerkov na učinkovitost izbranega herbicida v koruzi

Stanislav VAJS, Mario LEŠNIK, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO, Miroslav MEŠL Učinkovitost herbicidov za zatiranje novih invazivnih plevelov v posevkih soje

Franci Aco CELAR, Klemen ELER, Breda JAKOVAC STRAJN, Katarina KOS Pojavnost rženega rožička (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) v Sloveniji na vrstah iz družine trav (Poaceae) v letu 2014

Metka ŽERJAV, Mateja PERVANJE, Marjeta ZEMLJIČ URBANČIČ Razširjenost trdih pšeničnih sneti (Tilletia spp.) v Sloveniji

Franci Aco CELAR, Igor ŠANTAVEC, Gabrijela TAVČAR KALCHER, Katarina KOS Povezava med stopnjo okuženosti  klasov in zrn pšenice s fuzariozami ter vsebnostjo mikotoksina deoksinivalenola

Manca PIRC, Maja RAVNIKAR, Tanja DREO Pomen presejalnih testov pri določanju bakterij iz rodu Xanthomonas v semenih fižola

 

Varstvo gozdnega drevja in drugih lesnatih rastlin

Nikica OGRIS Napoved rojenja prvega rodu osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) v Sloveniji

Marija KOLŠEK, Maarten DE GROOT Sekundarna škoda zaradi podlubnikov v gozdovih Slovenije po žledolomu februarja 2014

Roman PAVLIN, Gregor METERC, Maja JURC Primerjava učinkovitosti atraktantov Galloprotect 2D® in Galloprotect Pack® za spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp., Cerambycidae), vektorjev borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus)

Katarina KOS, George MELIKA Kostanjeva šiškarica – kakšni so obeti za reševanje problematike v Sloveniji?

 

Varstvo vinske trte

Jaka RAZINGER, Vojko ŠKERLAVAJ, Nataša MEHLE, Marina DERMASTIA Uporaba toplotne terapije za zatiranje fitoplazemske povzročiteljice zlate trsne rumenice in jajčec njenega prenašalca ameriškega škržatka

Maja PODGORNIK Prognoza peronospore vinske trte (Plasmopora viticola) z modelom UCSC

 

Posterji

Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK, Maja PINTAR Alien whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe recorded in Croatia

Iris ŠKERBOT, Lea MILEVOJ, Stanislav TRDAN Bionomija rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum [Westwood], Homoptera, Aleyrodidae) v zavarovanih prostorih

Tanja BOHINC, Jaka RUPNIK, Igor PRŠA, Filip VUČAJNK, Stanislav TRDAN Preučevanje učinkovitosti okoljsko sprejemljivih načinov zatiranja strun (Agriotes spp.) v krompirju

Tanja BOHINC, Jaka RUPNIK, Filip VUČAJNK, Stanislav TRDAN Preučevanje učinkovitosti okoljsko sprejemljivih načinov zatiranja koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say]) na krompirju: vpliv na pridelek

Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN Nove najdbe naravnih sovražnikov v Sloveniji v obdobju 2013-2014

Domen BAJEC, Karmen RODIČ, Andreja PETERLIN Pojavnost metuljev sovk, povzročiteljev spomladanskih poškodb brstov v vinogradih

Domen BAJEC, Mateja ŠTEFANČIČ, Matej ŠTEFANČIČ, Karmen RODIČ, Peter ČEBOKLI, Dejan JERIČ, Andreja PETERLIN Izkušnje z daljinskim zaznavanjem škodljivih metuljev z uporabo različnih atraktantov

Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN Biotično zatiranje ogrcev (Coleoptera: Scarabaeidae) na travinju: izkušnje iz Gotenice

Andreja PETERLIN, Karmen RODIČ Pojav pušpanove vešče (Cydalima perspectalis) na območju jugovzhodne Slovenije v letu 2014

Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA, Vjekoslav MARKOTIĆ First records of Bougainvillea mealybug (Phenacoccus peruvianus Granara de Willink, 2007) and Madeira mealybug (Phenacoccus madeirensis Green, 1923) (Hemiptera: Pseudococcidae) in Croatia

Maja PINTAR, Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA, Gabrijel SELJAK First records of crape myrtle aphid (Sarucallis kahawaluokalani [Kirkaldy 1906]) and tulip-tree aphid (Illinoia liriodendri [Monell 1879]) in Croatia

Kristina UGRINOVIĆ, Mojca ŠKOF, Špela MECHORA Odziv nekaterih škodljivcev kapusnic na sadike brokolija, obogatene s selenatom

Alenka MUNDA, Vojko ŠKERLAVAJ, Domen BAJEC Pojavi nekroz na listih jablane v povezavi z glivami iz rodov Marssonina, Colletotrichum in Alternaria v Sloveniji

Tanja DREO, Nataša MEHLE, Špela PRIJATELJ-NOVAK, Lidija MATIČIČ, Manca PIRC, Maja RAVNIKAR Delovne zbirke škodljivih, referenčnih in kontrolnih bakterij, virusov in viroidov na Nacionalnem inštitutu za biologijo

Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN Kateri talni parametri lahko vplivajo na poškodovanost travne ruše zaradi divjega prašiča (Sus scrofa [L.])?

Matej VIDRIH, Žiga LAZNIK, Filip VUČAJNK, Stanislav TRDAN Ograjevanje kmetijskih zemljišč z začasnimi elektroograjami z namenom preprečevanja škode zaradi divjadi

Gabriella KAZINCZI, Richárd HOFFMANN, Erzsébet NÁDASY, András TAKÁCS, József HORVÁTH Effect of shoot residues of some perennial plants on the germination and development of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.)

Tina MODIC, Ludvik ROZMAN Občutljivost populacij koruze (Zea mays L.) iz slovenske genske banke na herbicide z različnimi aktivnimi snovmi

Aleš KOLMANIČ, Mario LEŠNIK Učinkovitost mešanic pripravkov na podlagi glifosata, 2,4-D ter dikambe za zatiranje njivskega slaka (Convolvulus arvensis L.)

Mateja BOLČIČ-TAVČAR, Tanja FATUR, Mojca FUART-GATNIK Pregled ocene tveganja neposredno in posredno izpostavljenih oseb pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v obdobju 2003-2014

 

Prispevki sponzorjev

 Primož ŠTEPIC, Andrej KOS, Drago MAJCEN, Marjan KRAGL, Boris PARADŽIK Laser 240 SC – insekticid za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii)

Primož ŠTEPIC, Andrej KOS, Drago MAJCEN, Marjan KRAGL, Antoine PORTE Gondor® –  močilo za zmanjšanje zanosa kapljic z vetrom (drift) in Sticman® -  edinstveno lepilo in super močilo

 

Kazalo avtorjev