Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Podčetrtek, 1–2. marec 2011

Izdajatelj Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana, http://dvrs.bf.uni-lj.si/

Urednika akad. zasl. prof. dddr. Jože MAČEK in prof. dr. Stanislav TRDAN

Tehnični uredniki in oblikovalci prof. dr. Stanislav TRDAN, doc. dr. Matej VIDRIH in Jaka RUPNIK

Fotografija na ovitku doc. dr. Matej VIDRIH

Tisk ABO grafika, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Naklada 300 izvodov

Ljubljana, 2011


Prispevki so recenzirani. Za jezikovno ustreznost odgovarjajo avtorji.

  

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

 

632(082)

632.95(082)

 

SLOVENSKO posvetovanje o varstvu rastlin (10 ; 2011 ; Podčetrtek)

   Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o  

varstvu rastlin, Podčetrtek, 1.-2. marec 2011 = Lectures and papers

presented at the 10th Slovenian Conference on Plant Protection,   

Podčetrtek, March 1-2 2011 / [urednika Jože Maček in Stanislav    

Trdan]. - Ljubljana : Društvo za varstvo rastlin Slovenije = Plant

Protection Society of Slovenia, 2011

 

ISBN 978-961-90950-9-6

1. Maček, Jože, 1929-

 

257422080

Vsebina

 Stanislav TRDAN Društvo za varstvo rastlin Slovenije in njegovih 10 posvetovanj

 

Uvodni referati

Anne-Sophie ROY EPPO activities on emerging pests and diseases

Jaap D. JANSE Emerging bacterial diseases of fruit trees and some other crops, that are or may become a threat for Southern Europe: notes on epidemiology, risks, prevention and management on first occurrence

 

Referati na okrogli mizi

Vlasta KNAPIČ, Erika OREŠEK, Primož PAJK, Simona MAVSAR, Mojca CELAR Vpliv novih rastlinskih bolezni in škodljivcev na pridelavo ter naravo v Sloveniji

 

Varstvo sadnega drevja

Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS Primerjava učinkovitosti dveh sistemov zatiranja jabolčnega zavijača (Cydia pomonella L.) z uporabo metode zbeganja (Exosex CM, RAK 3)

Aleš GROBIN, Gustav MATIS Zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) z uporabo entomopatogenih ogorčic v nasadu jablan

Miro MEŠL, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO, Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS, Anita SOLAR Spremljanje sezonske dinamike orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson) v SV Sloveniji

Maja PODGORNIK, Matjaž JANČAR, Irma VUK, Alenka ARBEITER, Dunja BANDELJ Vpliv vremenskih razmer na dinamiko populacije oljčne muhe (Bactrocera oleae Gmelin)

Alenka MUNDA, Barbara GERIČ STARE Glive iz rodu Colletotrichum, povzročiteljice antraknoze na sadnem drevju in jagodičju v Sloveniji

Ana SLATNAR, Franci ŠTAMPAR, Maja MIKULIČ PETKOVŠEK, Robert VEBERIČ Vpliv uporabe natrijevega bikarbonata, sredstva za zatiranje jablanovega škrlupa, na kakovosti plodov jablane

Tanja DREO, Andrea BRAUN-KIEWNICK, Andreas LEHMANN, Brion DUFFY, Maja RAVNIKAR Novosti v določanju bakterijske povzročiteljice hruševega ožiga, bakterije Erwinia amylovora, v laboratoriju in na terenu

Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Boštjan MATKO, Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS Prve izkušnje z zatiranjem hruševega ožiga (Erwinia amylovora [Burrill] Winslow et al.) v nasadih jablane

Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO, Miro MEŠL Rezultati preizkušanja učinkovitosti sredstev za zatiranje bakterije Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v nasadu hrušk

 

Varstvo vrtnin in okrasnih rastlin

Manca PIRC, Tanja DREO, Jana ERJAVEC, Irena MIKLIČ LAUTAR, Maja RAVNIKAR Bakterijska pegavost listov božičnih zvezd ter druge bakterijske bolezni okrasnih rastlin

Mojca VIRŠČEK MARN, Irena MAVRIČ PLEŠKO Pospiviroidi na okrasnih rastlinah v Sloveniji

Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN Privabilni posevki kot metoda zmanjševanja škodljivosti kapusovih stenic (Eurydema spp.) in kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp). na belem zelju – primerjava rezultatov poljskega poskusa med letoma 2009 in 2010

 Ivan ŽEŽLINA, Anita BENKO BELOGLAVEC, Primož PAJK Paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny) - izsledki posebnega nadzora v Sloveniji v  letu 2010

Primož PAJK, Stanislav TRDAN Možnosti uporabe biotičnih agensov v rastlinjakih za varstvo rastlin pred paradižnikovim moljem (Tuta absoluta Povolny)

 

Varstvo vinske trte

Ivan ŽEŽLINA, Gabrijel SELJAK, Danijel OLIVO Učinkovitost nekaterih novejših FFS, namenjenih za zatiranje oidija vinske trte (Erysiphe necator Schwein)

Irena MAVRIČ PLEŠKO, Jana BOBEN, Ivan ŽEŽLINA, Mojca VIRŠČEK MARN, Maja RAVNIKAR, Nataša MEHLE Hkratno določanje fitoplazem in virusov na simptomatičnih vzorcih vinske trte

Magda RAK CIZEJ, Alenke FERLEŽ RUS, Jolanda PERSOLJA, Sebastjan RADIŠEK Preučevanje bionomije ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball)

Anita BENKO BELOGLAVEC, Milan LUKMAN, Radovan LIČEN, Bojana POLOVIČ, Joži JERMAN CVELBAR, Zdenko GRANDO, Mojca LEŠNIK Ugotavljanje navzočnosti trsnih rumenic v žariščih v Sloveniji

Jolanda PERSOLJA, Mario LEŠNIK, Matej KNAPIČ, Vlasta KNAPIČ Varnostni pasovi površinskih voda in vinogradništvo: omejitve in rešitve na primeru trsnih rumenic

 

Fitofarmacevtska sredstva in okolje

Marjetka SUHADOLC, Igor DUBUS Nova orodja za ocenjevanje vplivov fitofarmacevtskih sredstev na okolje

Andrej SIMONČIČ, Janez SUŠIN, Helena BAŠA ČESNIK, Špela VELIKONJA BOLTA, Ana GREGORČIČ, Borut VRŠČAJ Spremljanje onesnaženosti kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih v Mestni občini Ljubljana med leti 2005 in 2010

Peter KOZMUS, Jože VERBIČ, Andrej SIMONČIČ, Ana GREGORČIČ, Zoran ČERGAN, Aleš GREGORC Spremljanje vpliva kmetijsko-pridelovalnih območij na pojavljanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v cvetnem prahu in njihov vpliv na razvoj družin kranjske čebele (Apis mellifera carnica)

Franci Aco CELAR, Špela SEKNE, Daša MESEC, Katarina KOS Učinek herbicidov in fungicidov na rast micelija entomopatogene glive Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.

Jolanda PERSOLJA, Tomaž SELIŠKAR, Andrej PETELINŠEK, Vlasta KNAPIČ Agrometeorološki informacijski sistem: temelj prilagajanja podnebnim spremembam

Mojca ROT, Mateja BLAŽIČ, Branko CARLEVARIS Desetletne izkušnje pri izvajanju usposabljanj za izvajalce ukrepov varstva rastlin in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev

 

Varstvo poljščin

Stanislav VAJS, Mario LEŠNIK, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO, Miro MEŠL Rezultati preizkušanja fungicidov za zatiranje plesni bučnic (Pseudoperonospora cubensis) na oljnih bučah v sezoni 2010

Stanislav TRDAN, Tanja BOHINC Laboratorijsko preizkušanje insekticidnega delovanja diatomejske zemlje, prahu prave sivke in njivske preslice na fižolarja (Acanthoscelides obtectus [Say], Coleoptera, Bruchidae)

Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN Kompatibilnost štirih ras entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) in 15 fungicidnih pripravkov v laboratorijskih razmerah

Franci ACO CELAR, Katarina KOS Primerjava rojenja poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) pred in po uporabi mikoinsekticida Melocont-Pilzgerste®

Boštjan MATKO, Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS, Rebeka BEDENIK Izkušnje z zatiranjem plevelov v oljni ogrščici (Brassica napus L.)

Andrej SIMONČIČ Spremljanje vpliva različnih rokov uporabe herbicidov na zapleveljenost in pridelek ozimnih žit v letih med 1992 in 2010

Joži JERMAN CVELBAR, Anita BENKO BELOGLAVEC, Milan LUKMAN, Mojca LEŠNIK, Irena MIKLIČ LAUTAR Izvajanja ukrepov za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia v letu 2010

 

Varstvo gozdnega drevja in drugih lesnatih rastlin

Nikica OGRIS e-Varstvo gozdov Slovenije: Portal

Barbara PIŠKUR, Dušan JURC Nenavadne vremenske razmere kot sprožilci patogenih aktivnosti endofitnih gliv na primeru vrste Botryosphaeria dothidea

Tine HAUPTMAN Jesenov ožig po svetu in pri nas

Katarina KOS, Stanislav TRDAN Novosti na področju parazitoidov škodljivih žuželk v Sloveniji

 

Posterji

Tina DEBEVEC, Lea MILEVOJ Interakcija med kostanjevim listnim zavrtačem (Cameraria ohridella Deschka&Dimić) in listno sušico divjega kostanja (Guignardia aesculi /Peck/ V.B. Stewart)

Katja KOŠIR, Lea MILEVOJ Spremljanje kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) in njegovih naravnih sovražnikov na območju Ljubljane

Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA The scale insects (Hemiptera: Coccoidea) on citrus plants in Croatia

Barbara AMBROŽIČ-TURK, Nikita FAJT, Gabrijel SELJAK, Nataša MEHLE, Maja RAVNIKAR Izkušnje v prvih letih uporabe mrežnika za zagotavljanje cepilnega materiala pri koščičastih sadnih vrstah

Igor ZIDARIČ, Vojko ŠKERLAVAJ, Marjeta ZEMLJIČ URBANČIČ, Alenka MUNDA Učinkovitost fungicidov za zatiranje gliv iz rodu Monilinia v breskvah in določitev relativne zastopanosti vrste Monilinia fructicola

Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK, Gabrijel SELJAK The results of the monitoring of South American tomato moth Tuta absoluta Povolny, 1994 (Lepidoptera: Gelechiidae) in 2010 in Croatia

Iris ŠKERBOT, Lea MILEVOJ, Stanislav TRDAN Mehkokožna plenilka Macrolophus melanotoma (Costa) – domorodni koristni organizem

Petra GOMBAČ, Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN Preučevanje učinkovitosti navadne nokote in vrtnega šetraja kot vmesnih posevkov za zmanjševanje škodljivosti tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman) na poru

Marko DEVETAK, Stanislav TRDAN Sezonska dinamika kapusove sovke (Mamestra brassicae [L.], Lepidoptera, Noctuidae) na območju Ljubljane

Mitko A. SUBCHEV, Teodora B. TOSHOVA, Radoslav A. ANDREEV, Vilina D. PETROVA, Vasilina D. MANEVA, Teodora S. SPASOVA, Nikolina T. MARINOVA, Petko M. MINKOV, Dimitar I. VELCHEV Possibilities for use of floral baited colour traps for detection of scarabaeid beetle (Coleoptera: Scarabaeoidea) pests

Matej VIDRIH, Žiga LAZNIK, Jaka RUPNIK, Filip VUČAJNK, Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN Biofumigacija kot način zatiranja talnih škodljivih žuželk

Darja KOCJAN AČKO Mešani posevki proti boleznim in škodljivcem

Tina SMODIŠ, Tanja BOHINC, Filip VUČAJNK, Dragan ŽNIDARČIČ, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN Razvojni krog koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) in njegove interakcije na njivi s krompirjem

Jana ERJAVEC, Tanja DREO, Manca PIRC, Nataša MEHLE, Aleš BLATNIK, Lidija MATIČIČ, Špela PRIJATELJ NOVAK, Maja RAVNIKAR Test usposobljenosti kot del zagotavljanja kakovosti v diagnostičnih laboratorijih

Erzsébet NADASY, Gabriella KAZINCZI Growth of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) on different soils with various nitrogen supply

Gabriella KAZINCZI, Erzsébet NÁDASY, Maria TORMA, Imre BERES, Jozsef HORVÁTH Competition between crops and weeds in additive experiments

Filip VUČAJNK, Rajko BERNIK Primerjava različnih izvedb šob glede kakovosti nanosa FFS na krompir (Solanum tuberosum L.)

 

GIZ Fitofarmacija

Janko RODE Kmetijstvo na zavarovanih območjih Slovenije

Aleš GROBIN, Gustav MATIS Po več letih uporabe feromona RAK3® lahko tudi pri nas razpolovimo uporabo insekticidov za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella)

Primož ŠTEPIC, Drago MAJCEN, Andrej KOS, Antonijo MARTINOVIĆ Nove možnosti uporabe učinkovine spinosad (insekticida Laser 240SC in GF-120) podjetja Dow Agrosciences v integriranem in biotičnem varstvu rastlin

Andrej KOS, Drago MAJCEN, Franca REGGIORI Remedier, novi biotični fungicid italijanskega podjetja Isagro S.p.A., na osnovi antagonističnih gliv Trichoderma harzianum in Trichoderma viride, za zatiranje talnih glivičnih bolezni v pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin in lončnic ter aromatičnih zelišč

Alojz SREŠ Prosaro – novi standard v varstvu žit