CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

 

632(082)

SLOVENSKO posvetovanje o varstvu rastlin (9 ; 2009 ; Nova Gorica)
Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o
varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009 = Lectures and
papers presented at the 9th Slovenian Conference on Plant
Protection, Nova Gorica, March 4-5 2009 / [organizator] Društvo za
varstvo rastlin Slovenije ; [soorganizatorji Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije ... [et al.] ; urednik Jože Maček]. - Ljubljana:

Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009

ISBN 978-961-90950-7-2

1. Maček, Jože, 1929- 2. Društvo za varstvo rastlin Slovenije 3.  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

247305984


Uvodni referati

 

Jernej DROFENIK: Vpliv nove predlagane zakonodaje na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev

 
1

   

Doroteja Ozimič, Katarina Kresnik, Dejan Rituper: Zastopanost fitofarmacevtskih sredstev v kontrolirani integrirani pridelavi

 
3

   

Lea MILEVOJ: Prof. dr. Franc JANEŽIČ – utemeljitelj varstva rastlin v Sloveniji

9

 

Fitofarmacevtska sredstva

 

Stanislava FIŠER, Lea MILEVOJ, Majda ČERNIČ ISTENIČ: Uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri ljubiteljskem pridelovanju vrtnin

 
17

   

Boris KOVAČ: Kemijska tveganja izdelkov iz žit; ostanki fitofarmacevtskih sredstev in mikotoksini

 
25

   

Andrej SIMONČIČ, Peter KOZMUS, Vojko ŠKERLAVAJ, Špela MODIC, Roman MAVEC, Matej STOPAR, Helena BAŠA ČESNIK, Špela VELIKONJA BOLTA, Ana GREGORČIČ: Vpliv različnih tehnologij varstva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v jabolkah

 


31

   

Andrea Bassi, J. L. Rison, J. A. Wiles: Klorantranilprol (DPX-E2Y45, Rynaxypyr®, Coragen®), nov diamidni insekticid za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) in križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana)

 

 
39

   

Mario LEŠNIK, Vesna GABERŠEK, Vili KURNIK: Perspektive  uporabe  fungicidov na podlagi bakra

 
47

   

Andrej SIMONČIČ, Janez SUŠIN, Helena BAŠA-ČESNIK, Vida ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Špela VELIKONJA BOLTA, Ana GREGORČIČ: Preučevanje vpliva varstva hmelja pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v tleh in podzemni vodi v Sloveniji

 

 
59

   

Franc Jurša, Barbara Fašnik: Rezultati preizkušanj novega akaricida Milbeknock na jablanah in na hmelju

 
65

 

Zakonodaja in nadzor škodljivih organizmov

 

Vlasta Knapič, Katarina Groznik, Anita Benko Beloglavec, Simona Mavsar, Mirjam Čelan: Boljši predpisi na področju varstva rastlin


71

   

Vlasta Knapič, Simona Mavsar, Mojca Celar: Vnos organizmov v raziskovalne namene v Sloveniji v letih 1999-2008

 
79

   

Milan Lukman, Joži Jerman Cvelbar: Nadzor izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja koruznega hrošča

 
87

   

Radovan Ličen, Katja Šnajder Kosi, Andrej Potočnik, Anita Benko Beloglavec, Maja Ravnikar, Nataša Mehle: Predstavitev izvajanja nadzora zdravstvenega stanja zelenjadnic in rezultatov vzorčenj na zastopanost virusov

 

 93

   

Andrej Potočnik, Joži Jerman Cvelbar, Gregor Urek, Saša Širca: Posebni nadzor krompirjevih ogorčic Globodera rostochiensis in G. pallida in fitosanitarni ukrepi

 
99

   

Joži Jerman Cvelbar, Andrej Potočnik, Milan Lukman, Anita Benko Beloglavec, Bojan Berden, Radovan Ličen, Primož Pajk: Pridelava sadik rastlin, gostiteljic hruševega ožiga, na nevtralnih območjih

 

 105

   

Erika Orešek, Gabrijel Seljak: Ugotavljanje pojava trsnih rumenic v Sloveniji v letu 2008


 111

   

Anita Benko Beloglavec, Zdenko Grando, Darja Štolfa, Milan Lukman, Radovan Ličen: Rezultati izvajanja ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice na Koprskem

 

123

 

Varstvo poljščin in vrtnin

 

Anka POŽENEL, Mojca ROT: Izkušnje pri biotičnem zatiranju poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) z glivo Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch, 1924

 
129

   

Matej Vidrih, Urška Slivnik, Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Načini varovanja kmetijskih zemljiščih pred parkljasto divjadjo in njena škodljivost v Šaleški dolini

 
135

   

Helena ROJHT, Katarina KOS, Stanislav TRDAN: Preučevanje načinov delovanja izbranih rastlinskih izvlečkov na koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say]) na jajčevcu

 

145

   

Stanislav Trdan, Helena ROJHT, Nevenka Valič, Irena Vovk, Mitja Martelanc, Breda Simonovska, Rajko Vidrih, Dragan Žnidarčič: Naravna odpornost zelja na napad tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) in pisane stenice (Eurydema ventrale Kolenati, Heteroptera, Pentatomidae)

 

 

 159

Iris ŠKERBOT, Lea MILEVOJ, Stanislav TRDAN: Spremljanje pojava škodljivcev in koristnih organizmov na paradižniku, papriki in kumarah v zavarovanih prostorih

 
167

   

Katarina KOS, Helena ROJHT, Stanislav TRDAN: Parazitoida Lysiphlebus fabarum in Diaeretiella rapae v Sloveniji v lertih 2006 in 2008

 
175

   

Darja KOCJAN AČKO, Igor ŠANTAVEC: Fitosanitarni pomen kolobarja na poljedelsko-živinorejskih kmetijah

 
181

   

Mario LEŠNIK, Manfred JAKOP, Franc BAVEC: Možnosti zatiranja glive Pseudoperonospora cubensis v posevkih oljnih buč v Sloveniji

 
187

   

Meta Urbančič Zemljič, Metka Žerjav: Pregled desetletnih poljskih poskusov z razkuževanjem semena žit

 
191

 

Nematologija

 

Barbara Gerič Stare, Saša Širca, Polona Strajnar, Gregor Urek: Molekularna diagnostika rastlinsko-parazitskih ogorčic v Sloveniji

 
197

   

Žiga LAZNIK, Tímea TÓTH, Tamás LAKATOS, Stanislav TRDAN: Prvi poljski poskus uporabe entomopatogenih ogorčic v Sloveniji

 
209

 

 Fitobakteriologija

 

Manca PIRC, Tanja Dreo, Maja Ravnikar: Razvoj metode PCR v realnem času za določanje bakterije Erwinia amylovora in njena uporaba v diagnostiki

 
215

   

Jana Skubic,  Maja Ravnikar, Gabrijel Seljak, Tanja Dreo: Laboratorijske metode določanja bakterije Xylella fastidiosa v vzorcih vinske trte

 
219

   

Igor ZIDARIČ: Spremljanje bakterij iz rodu Agrobacterium na vinski trti v letih 2006 in 2007

225

   

Matej ŠUŠTARŠIČ, Anita Solar, Maja Ravnikar, Lidija Matičič, Gregor Lipovšek, Franci Štampar, Tanja Dreo: Ocenjevanje občutljivosti plodov oreha na orehov ožig z umetno inokulacijo

 

 231

 

Fitoplazmologija

 

Petra NIKOLIĆ, Jana BOBEN, Matjaž HREN, Maja RAVNIKAR, Marina DERMASTIA: Razvoj diagnostične metode za določanje fitoplazme Aster yellows na vinski trti s PCR v realnem času

 
 
237

   

Nikita FAJT, Gabrijel SELJAK, Matjaž PRINČIČ, Erika KOMEL,  Robert VEBERIČ, Nataša MEHLE, Jana BOBEN, Tanja DREO, Maja RAVNIKAR, Barbara AMBROŽIČ-TURK: Zagotavljanje zdravega izhodiščnega materiala koščičarjev z vzgojo matičnih dreves v mrežniku

 


243

   

Mojca LEŠNIK, Maja Ravnikar, Nataša Mehle, Jernej Brzin, Mario Lešnik: Obseg prenosa fitoplazme AP (Candidatus phytoplasma mali) v odvisnosti od   načina cepljenja

 

249

   

Mojca LEŠNIK, Ema Pavlič Nikolić, Mario LEŠNIK: Rezultati spremljanja pojava fitoplazem AP (Candidatus phytoplasma mali) in PD (Candidatus phytoplasma pyri) v Sloveniji

 

255

 

Fitomikologija

 

Tjaša GRIL, Franci CELAR, Branka JAVORNIK, Jernej JAKŠE: Znotrajvrstna raznolikost fitopatogene glive Monilinia laxa in razvoj specifične detekcijske metode


 261

   

Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič : Fenolne snovi kot odziv jablane na okužbo z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis)


 267

   

Bogdan KORIĆ,  Željko TOMIĆ, Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK: Ramularijska pegavost na ječmenu na Hrvaškem

 
273

 

Fitovirologija

 

Nataša  Mehle, Magda Tušek Žnidarič, Maja Ravnikar: Virus ovenelosti boba 1 (BBWV1) – nov gospodarsko pomemben virus paprik v Sloveniji

 
281

 

 Entomologija

 

Špela Modic, Irena Mavrič Pleško, Meta Urbančič Zemljič, Peter Kozmus, Gregor Urek: Opazovanje in identifikacija pravih listnih uši  (Sternorrhyncha: Aphidoidea) na gojenih rastlinah v Sloveniji

 

 285

   

Karmen RODIČ, Gabrijel SELJAK, Andreja PETERLIN, Domen BAJEC, Smiljana TOMŠE: Škržatki, ulovljeni v vinogradih JV Slovenije v letih 2007 in 2008

 293

 

Herbologija in varstvo rastlin pred pleveli

 

Mario LEŠNIK: Nove plevelne  vrste v Sloveniji – ocena dinamike prehoda iz ruderalnih v  plevelne združbe njiv in trajnih nasadov

 
299

   

Rajko BERNIK, Filip VUČAJNK, Aleš ZVER: Zatiranje plevela z ožiganjem

309

   

Silvo Žveplan, Magda Rak Cizej, Gregor Leskošek: Herbicidi v prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih

 
317

   

Robert LESKOŠEK, Andrej SIMONČIČ, Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS, Silvo ŽVEPLAN Preučevanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) v Sloveniji

 

 323

   

Boštjan MATKO, Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS: Rezultati preizkušanja herbicidov proti plevelom v soji

 329

 

 

Varstvo sadnega drevja

 

Gustav MATIS: Analiza zastopanosti posameznih skupin fitofarmacevtskih sredstev v škropilnih programih varstva jablanovih nasadov v letih 2007 in 2008

 
335

   

Gustav MATIS:  Strategija zatiranja jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) v razmerah naraščajoče odpornosti


 339

   

Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Boštjan MATKO, Anita SOLAR: Spremljanje sezonske dinamike orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson) v letu 2008 z rumenimi lepljivimi ploščami in rezultati preizkušanja insekticidov

 

 343

   

Aleš GROBIN: Bellis – izkušnje uporabe iz prakse

349

 

 

Varstvo vinske trte

 

Miro MEŠL, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO: Rezultati preizkušanja insekticidov proti ameriškemu škržatku (Scaphoideus titanus Ball) v letu 2008

 
353

   

Marko KRAMER, Damjan FINŠGAR: Zagotavljanje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje pepelovke ali oidija vinske trte (Uncinula necator)

 
357

 

Splošna sekcija

 

Domen BAJEC, Andreja PETERLIN, Karmen RODIČ, Jolanda PERSOLJA: Prikaz in analize izrednih vremenskih pojavov na območju JV Slovenije z uporabo tehnologije GIS

 
363

   

Radovan Ličen, Joži Jerman Cvelbar, Anita Benko Beloglavec: Aplikacija FSI - Pregled kot podpora delu fitosanitarnega inšpektorja v okviru celovitega informacijskega sistema zdravstvenega varstva rastlin

 

 367

 

Posterji

 

Dušanka Inđić Slavica Vuković, Mila Grahovac, Vojislava Bursić, Dragana Šunjka: Težave pri zatiranju listnih uši v jablanovih sadovnjakih v letu 2007

 
373

   

Peter KOZMUS, Špela MODIC: Molekularna identifikacija pravih listnih uši  (Sternorrhyncha: Aphidoidea) na podlagi nukleotidne analize regije citokrom oksidaza I

 379

   

Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA, Bogdan KORIĆ: Kaparji (Hemiptera: Coccoidea) na sadju iz uvoza na Hrvaškem

 385

   

Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK, Bogdan KORIĆ: Vrste ščitkarjev (Hemiptera: Aleyrodidae), ugotovljene na uvoženih okrasnih rastlinah na Hrvaškem v obdobju 2005-2008

 389

   

Mario BJELIŠ: Zatiranje oljčne muhe – Bactrocera oleae Rossi (Diptera, Tephritidae) z masovnim lovljenjem in škropljenjem s prehranskimi vabami v Dalmaciji

 397

   

Mario Bjeliš, Dražen Radunić: Zatiranje oljčnega molja Prays oleae Bernhard (Lepidoptera, Hyponomeutidae) v obdobju cvetenja z insekticidi


403

   

Mojca REMIC, Lea MILEVOJ, Helena ŠIRCELJ: Povezava med pojavom navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizantemah Chrysanthemum 'Veria Dark' in 'Cassablanca White' in vsebnostjo fenolov in pigmentov v listih

 

 409

   

Helena ROJHT, Stanislav TRDAN: Vrednotenje repelentnih lastnosti izbranih rastlinskih izvlečkov z novo računalniško aplikacijo


 419

   

Meta Urbančič Zemljič, Erich Jörg, Paulo Racca, Gregor Urek, Stanislav Trdan: Ugotavljanje odpornosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say]) v Sloveniji na izbrane insekticide

 

 425

   

Domen BAJEC, Karmen RODIČ, Andreja PETERLIN: Širok spekter gostiteljskih rastlin sadnega listnega duplinarja (Leucoptera malifoliella [O. Costa])


 431

   

Matej Vidrih, Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Varovanje kmetijskih zemljišč pred škodo po parkljasti divjadi z elektroograjami


 435

   

Katarina KOS, Helena ROJHT, Stanislav TRDAN: Preučevanje fungicidnega delovanja štirih naravnih snovi na paradižnikovo plesen (Phytophthora infestans) na dveh hibridih determinantnega paradižnika

 

 441

   

Ana Likozar, Franci Štampar, Maja Mikulič-Petkovšek, Robert Veberič: Aktivnost encimov fenilpropanoidne poti, kot odziv tkiva na okužbo z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis (Cooke) G. Wint.)

 

 447

   

Lucija Leskovšek, Sebastjan Radišek, Nataša Ferant, Andreja Čerenak, Vlasta Knapič: Prve brezviroidne rastline hmelja (Humulus lupulus L.) v Sloveniji


 453

   

Nina Prezelj, Duška Delić, Ion Gutierrez Aguirre, Magda Tušek Žnidarič, Nataša Mehle, Maja Ravnikar: Preživetje in infektivnost virusa mozaika pepina (PepMV) v vodnem okolju

 

 457

   

Ema Pavlič Nikolić, Gabrijel Seljak: Težave z bakterijo Pseudomonas syringae pv. syringae pri pridelavi sadilnega materiala pečkatega sadja

 
461

   

Sara GODENA, Ivana DMINIĆ, Edyta ĐERMIĆ, Anita Silvana ILAK-PERŠURIĆ: Pojav oljkovega raka zaradi okužbe z bakterijo Pseudomonas savastanoi na severozahodu polotoka Istra

 

 467

   

Tina MODIC, Ludvik ROZMAN: Fitotoksičnost različnih herbicidov na domač genski material koruze in njihova učinkovitost

 
473

   

Gabriella Kazinczi, József Horváth, András Takács: Invazivne rastline, umetni ali naravni gostitelji gospodarsko pomembnih virusov

 
479

 

 

Anita Benko Beloglavec, Radovan Ličen, Gabrijel Seljak, Katja Šnajder Kosi, Zdenko Grando, Mojca Lešnik, Ema Pavlič Nikolič: Ugotovljeni novi škodljivi organizmi v letu 2008 pri premeščanju rastlin iz držav članic Evropske unije ali med pridelavo v Sloveniji

 


 483

   

Franci CELAR, Nevenka VALIČ, Jolanda PERSOLJA: Preliminarni rezultati biotičnega zatiranja ogrcev poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) z entomopatogeno glivo Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch  v občinah Idrija in Logatec

 

 489