CIP-Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

632(063)

SLOVENSKI posvetovanje o varstvu rastlin (5; 2001; Čatež ob Savi)
Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o
Varstvu rastlin v Čatežu ob Savi od 6. do 8. marca 2001 * Lectures
and papers presented at the 5th Slovenian Conference on Plant
Protection in Čatež ob Savi, March 6-8, 2001 / [organizator]
Društvo za varstvo rastlin Slovenije; [urejanje Danica Dobrovoljc;
Gregor Urek].–Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije,
2001

ISBN 96-90950-0-6

1. Dobrovoljc, Danica 2. Društvo za varstvo rastlin Slovenije.

1. Slovenian Conference on Plant Protection (5; 2001; Čatež ob
Savi) gled Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin (5; 2001;
Čatež ob Savi)
114787328


Uvodni referati

 

   
   

Sarrazin, J. F.: Plant biotehnology: current situation and trends

14

   

Van Halteren, P.: Developing Pest Risk Analysis for potential Quarantine Pest in Slovenia


19

   

Baker, R.: The role of Geographic Information Systems in Pest Risk Analysis

22

   

Knapič, V., Maček, J., Urek, G.; Markelj, M., Lozej, M.: Informatizacija varstva rastlin – izziv ali nuja


28

   
   
   

Informacijski sistemi, ekologija, mehanizacija

 

   
   

Gomboc, S., Dolničar, D.; Milevoj, L., Urek, G., Vrtačnik, M., Krumpak, A., Celar, F., Munda, A., Pajmon, A., Šabec-Paradiž, M., Weilguny, H., Žerjav, M.: FITO-INFO – slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin37

   

Urek, G., Zavec, V., Gomboc, S., Munda, A., Šabec-Paradiž, M., Weilguny, H., Žerjav, M., Milevoj, L., Celar, F., Simončič, A.: Modelna zasnova informacijskega sistema za geografsko opredeljevanje škodljivih organizmov v Sloveniji39

   

Džuban, T., Turza, J., Turk, B., Cigler, R., Zupančič, B., Batič, F.: Onesnaženje zraka in kmetijska pridelava v Sloveniji


46

   

Ciraj, M.: Varna odstranitev starih bremen pesticidov in kemikalij

53

   

Milevoj, L.: Vloga avtohtonih koristnih organizmov v biotičnem varstvu rastlin

59

   

Viršček –Marn, M., Štampar, F.: Ekološko pridelovanje jabolk

64

   

Tomažič, E., Černe, M.: Izkušnje pri biolotično-dinamičnem varstvu kmetijskih rastlin

69

   

Škerlavaj, V., Boh, B., Knez, E., Midiwo, J. O.: Učinkovitost mikrokapsularnih repelentov na osnovi eksudata Psyadia puntulata in eteričnih olj daphne


76

   

Poje, T.: Poraba energije za pogon pršilnika s spremenljivim naklonskim kotom lopatic ventilatorja


84

   

Poje, T.: Potrebna pogonska moč za črpalko BM 105/20

90

   
   
   

Fitopatologija I

 

   
   

Celar, F.: Alelopatija med antagonističnimi glivami in višjimi rastlinami

96

   

Korić, B.: Geni otpornosti prema bolestima unošeni u genski kompleks hrvatskih pšenica priznatnih u Slovenija


104

   

Urbančič-Zemljič, M.: Rumenenje posevkov ječmena

111

   

Simončič, A., Radišek, S., Dolinar, M., Žolnir, M.: Ogroženost pridelave hmelja zaradi hmeljeve uvelosti v Sloveniji


117

   

Radišek, S., Jakše, J., Javornik, B.: Možnost diagnostike gliv iz rodu Verticillium spp. z metodo AFLP (dolžinski polimorfizem namnoženih fragmentov)


119

   

Lebeda, A., Mieslerova, B.: Tomato powdery mildew – a new dangerous disease in Europe


121

   

Man in 't Veld, W. A., De Cock, Arthur W. A. M., Ilieva, E., Lévesque, C. A.: Phytophtora porri Foiser harbours two distinct host specific species


127

   

Blažič, M., Seljak, G., Žežlina, A.: Nekajletne izkušnje pri zatiranju sive grozdne plesni (Botryotinia fuckeliana) na Primorskem


129

   

Lešnik, M., Berčič, S.: Vpliv uporabe zmanjšanih odmerkov fungicidov na razvoj pepelaste plesni (Podosphaera leucotricha (Ell. & Ev.) in škrlupa (Venturia inaequalis (Cooke) Winter) pri jablani cv. '' Jonagold''135

   

Jurc, D., Weber, R. W. S.: Rji na nebinovkah, Puccinia distincta in Puccinia lagenoohorae, od nedavnega v Sloveniji


146

   

Mohar, J.: Vpliv obraščanja krompirjevke po njenem zatiranju na kakovost semenskega krompirja


155

   
   
   

Fitopatologija II

 

   
   

Indjić, D., Almaši, S., Cobanović, K., Milošević, M., Vujaković, M., Medić, S.: Sporedni efekti fungicida za tretiranje semena pšenice


161

   

Hafner, V.: Moddus – univerzalni pripravek za preprečevanje poleganja žit

167

   

Gassauer, E., Finšgar, D.: F 500 (piraklostrobin) – novi strobilurin firme BASF

173

   

Širca, M.: AQ-10 – edinstveni biotični fungicid na osnovi glive Ampelomyces quisqualis, za zatiranje različnih pepelastih plesni


174

   

Kraner, A.: Falcon 460 EC – vrhunske učinkovitosti proti oidiju vinske trte in boleznim žit so dokazane v praksi


180

   

Horvat, A.: Nova sistemična fungicida priti glivam plesnivkam melody duo in melody combi – uglašena na zdrav pridelek


182

   

Jurša, F., Kajzer, B.: Crystal – novi fungicid proti pepelovki vinske trte

188

   

Florjančič, B.: Quadris – biotične lastnosti in način uporabe

191

   

Ravnikar, M., Demšar, T., Dreo, T.: Laboratorijska diagnostika bakterijske pegavosti na paradižniku in papriki


195

   

Demšar, T., Petrovič, N., Štebih, D., Dreo, T., Blatnik, A., Ravnikar, M.: Uporaba molekularnih metod za določanje rastlinskih fitopatogenih bakterij na primeru Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.197

   

Šabec-Paradiž, M., Škerlvaj, V., Brecl, A.: Bakterijskega hruševega ožiga v Sloveniji še ni. Triletni stalni nadzor nad karantenskim škodljivim organizmom v Sloveniji


203

   
   
   

Fitopatologija III

 

   
   

Šabec-Paradiž, M.: Biolog – nov sistem za določanje fitopatogenih in drugih po Gramu negativnih bakterij


210

   

Seljak, G., Dreo, T., Ravnikar, M.: Breskova bakterijska pegavost (Xanthomonas arboricola pv. pruni) v nasadih breskev in sliv v spodnji Vipavski dolini


215

   

Petrovič, N., Osler, R., Seljak, G., Brzin, J., Ermacora, P., Loi, N., Carraro, L., Ferrini, F., Refatti, E., Firrao, G., Clair, D., Boudon-Padieu, E., Ravnikar, M.: Prvi rezultati laboratorijskih analiz zastopanosti fitoplazem na sadnem drevju in na vinski trti217

   

Kazinczi, G., Horvath, J., Takacs, A.: Role of weeds in the epidemiology of viruses

222

   

Horvath, J., Takacs, A., Kazinczi, G.: Solanum stoloniferum and S. tarnii as a resistance sources of the NTN strain of potato Y potyvirus (PVYNTN)


227

   

Mavrič, I., Ravnikar, M.: Pojav tospovirusov v Sloveniji – njihov pomen značilnosti in metode določanja


232

   

Osler, R., Petrovič, N., Ermacora, P., Seljak, G., Brzin, J., Loi, N., Carraro, L., Ferrini, F., Refatti, E.: Strategije nadzora nad metličavostjo jablan, resno boleznijo, ki se pojavlja tako v Italiji kot v Sloveniji238

   

Ličen, R., Mavrič, I.: Tomato spotted wilt virus (TSWV) in Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) dokazana tudi v Sloveniji


244

   

Weilguny, H., Benko-Beloglavec, A.: Razširjenost češpljeve šarenke (PPV) v Sloveniji in možnosti njenega obvladovanja


249

   

Šnajder-Kosi, K., Weilguny, H.: Rizomanija v Sloveniji

250

   
   
   

Entomologija in nematologija

 

   
   

Urek, G.: Ogroženost pridelave semenskega kromprija v Sloveniji zaradi rumene krompirjeve ogorčice, Globodera rostochiensis (Woll., 1923) Behrens, 1975


255

   

Gaar, V.: Potato cyst nematodes in the Czech republic

261

   

Nadasy, M., Pekar, S., Lucskai, A., Fodor, A.: The biossay of entomopathogenic nematodes on agricultural insect pests in laboratory conditions


267

   

Jurc, M.: Škodljiva entomofavna (Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera) na črnem boru (P. nigra Arn.) v Sloveniji


276

   

Koršič, P., Jančar, M.: Praktične izkušnje zatiranja kostanjevega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka &Dimić) na divjem kostanju (Aesculus hippocastanum) s sredstvom confidor SL 200 (imidakloprid)284

   

Žežlina, I., Milevoj, L.: Poskus zatiranja medečega škržata (Metcalfa pruinosa Say) z osico Nedryinus typhlocybae Ashmead


288

   

Virant-Doberlet, M., Meglič, V., Šuštar-Vozlič, J.: Razširjenost stenice vrste Nezara viridula v Sloveniji in primerjava s tujimi populacijami


293

   

Indjić, D., Klokočar Šmit, Z., Almaši, Š., Vujaković, M., Vioglavin, K., Bjeljac, T., Felbab, I.: Održavanje populacije Diabrotica virgifera virgifera LeConte u poljskim i laboratorijskim uslovima298

   

Trdan, S., Vierbergen, G.: Nevarnost vnosa nekaterih gospodarsko škodljivih vrst resarjev (Thysanoptera) v Slovenijo

303

   

Rak-Cizej, M., Milevoj, L., Gomboc, S., Döberl, M.: Prve študije favne bolhačev (Coleoptera: Chrysomelidae) na območju Savinjske doline


312

   

Gomboc, S., Jankovič, T.: Prve najdbe in spremljanje nageljnovega zavijača Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799) (Lepidoptera: Totricidae) v Sloveniji


318

   
   
   

Entomologija

 

   
   

Gomboc, S., Milevoj,L.: Nove tehnologije spremljanja pojavnosti pokalic in strun (Coleoptera: Elateridae) v kmetijskih posevkih


327

   

Seljak, G.: Pulvinaria hydrangeae Steinweden (Homoptera, Coccidae) – nova škodljiva vrsta kaparja v Sloveniji


337

   

Miklavc, J., Miklavc, M.: Razširjenost plenilske pršice Zetzellia mali Erwing (fam. Stigmaeidae) v nasadih jablan v severovzhodni Sloveniji


344

   

Beber, K., Vrabl, S., Matis, G., Beber, M.: Prve izkušnje s pojavom in zatiranjem zelene trtne stenice (Lygocoris spinolae Meyer-Duer)


350

Zadravec, D., Bavec, M.: Uporaba entomofagnih vrst pri zatiranju škodljivcve v zaščitenih prostorih


356

   

Kos, A.: Runner – najnovejši insekticid iz skupine Mac, firme Rohm & Haas, za zatiranje gosenic škodljivih metuljev


361

   

Horvat, A.: Calypso – za čebele nenevaren insekticid, ki odpira nove horizonte v varstvu rastlin


367

   

Pepelnjak, M.: Tretiranje semenskih gomoljev s sredstvom prestige

371

   

Zadravec, A., Babnik, M.: Tatoo in Regent – nove rešitve za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infectans) in koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata)


376

   
   
   

Herbologija

 

   
   

Lešnik, M.: Ocena pogostosti pojavljanja plevelov na njivah Slovenije

378

   

Hadžić, A.: The germination of certain weeds in various contretrations of superphosphate (18 % P205)


394

   

Karnkowski, W.: Can the weeds be recognised as a quarantine pests? Polish experiences with Ambrosia spp.


396

   

Simončič, A.: Odpornost srhkodlakavega ščira na atrazin v Sloveniji

403

   

Ramšak, A.: Flufenaacet – nova kakovost zatiranja plevelov v različnih kulturah

404

   

Gassauer, E., Finšgar, D.: Biotične prednosti graminicida aramo 50

409

   

Zadravec, A., Babnik, M.: Hussar, Sekator in Flamenco – novi pripravki z novim načinom delovanja za zatiranje plevelov in bolezni žit


410

   

Hafner, V.: Touchdown – neselektivni herbicid na osnovi sulfonata (=glifosat-trimesium) z dodatkom posebnega močila


411

   
   
   

Posterji

 

   
   

Topolovec-Pintarić, S., Cvjetković, B.: The sensitivity of Botrytis cinerea Pers.: Fr. to new botryticides in the vineyards


417

   

Žandarski, J.: The strategy of the sharka eradication in Poland

422

   

Žandarski, J., Baginska, H., Kordyla-Bronka, M.: Effects of four-years intensive eradication of the fire blight in Poland


427

   

Fabjančič, E.: Klasične metode določanja bakterij Agrobacterium vitis

432

Dobnikar, T., Gomboc, S., Valič, N., Milevoj, L.: Pršice prelke (Tetranychidae) – škodljivci koruze


437

   

Štalcer, J.: Beetup – herbicidi, nepogrešljivi pri zatiranju plevelov v sladkorni pesi

444

   

Rozman, L., Palaveršić, B., Milevoj, L., Vragolović, A., Valič, N.: Tolerantnost domačih kultivarjev koruze na stebelno trohnobo koruze


451

   

Palaveršić, B., Rozman, L., Milevoj, L., Celar, F.: Primerjava pojava listnih bolezni koruze na Hrvaškem in v Sloveniji


458

   

Demšar, T., Dreo, T., Ravnikar, M.: Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Brown 1923) Dye 1978 – bakterijska uvelost pelargonij


464

   

Petrovič. N., Šoster, P., Korošec-Koruza, Z., Ravnikar, M., Meng, B., Gonsalves, D.: Prvi rezultati uporabe novih laboratorijskih metod za ugotavljanje virusa, ki povzroča razbrazdanje lesa na vinski trti v Sloveniji468

   

Munda, A., Žerjav, M., Jaklič, M.: Izkušnje s črno pegavostjo jagod in njena razširjenost v jagodovih nasadih v Sloveniji


473

   

Zadravec, D., Bavec, M.: Prosto živeče entomofagne vrste v zelenjavi v severovzhodni Sloveniji


477

   

Krezić, L.: Equatin pro – korak naprej pri zatiranju peronospore vinske trte in krompirjeve plesni


481

   

Krezić, L., Maceljski, A.: Reldan 40 EC – večletne izkušnje zatiranja škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu


482

   

Šuštar Vozlič, J., Šabec Paradiž, M., Viršček Marn, M., Urek, G., Meglič, V., Škof, M.: Uporaba metod na osnovi polimerazne verižne reakcije za določanje rastlinskih patogenov483

   

Petrovič, N., Jeraj, N., Ravnikar, M.: Uporaba tkivnih kultur za izboljšanje detekcije fitoplazem v vinski trti


489