Sklepi 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo
4.-5. marec 2009, Nova Gorica

1. Potrebno si je prizadevati, da bodo mnenja o kakovosti pridelanega živeža in ostankih FFS-jev v njem v slovenski javnosti predstavljena strokovno in argumentirano in zavračamo populistične in neargumentirane prispevke, ki doma pridelan živež velikokrat opredeljujejo kot nezdrav.

2. S strani resornega ministra in drugih pomembnih gostov na posvetovanju, je bila izražena podpora strokovnemu delu DVRS-ja v prizadevanju za pridelavo varnega in kakovostnega živeža v Sloveniji.

3. Na posvetovanju so bili nazorno predstavljeni aktualni škodljivi organizmi, znani škodljivi organizmi, ki so se v zadnjih letih na območju Slovenije prerazmnožili in škodljivi organizmi, ki se na območju Slovenije lahko pojavijo v bližnji prihodnosti ter podane možnosti za njihovo preventivno in kurativno zatiranje.

4. Predstavljena je bila razširjenost izbranih naravnih sovražnikov v Sloveniji, nakazane možnosti za njihovo implementacijo v sisteme pridelave živeža v naši državi in izražena želja po hitrejšem prenosu znanj s področja biotičnega varstva v prakso.

5. Ugotavljamo nadaljnji razvoj hitrejših in zanesljivejših diagnostičnih metod za škodljive organizme v Sloveniji, ki so pomembne za njihovo učinkovitejše zatiranje.

6. Podane so bile možnosti za prihodnjo uporabo novih ali na naš trg prihajajočih fitofarmacevstkih sredstev, ki prinašajo nove izboljšave v smeri okolju prijaznejše pridelave živeža, kljub temu pa je potrebno stalno poudarjati varno uporabo FFS.

7. Zelo nazorno so bile predstavljene novosti na področju zakonodaje in nadzora škodljivih organizmov, z namenom učinkovitejšega obvladovanja škodljivih organizmov na območju Slovenije. 

8. Člani DVRS-ja se zavedamo pomena minulega dela priznanih slovenskih strokovnjakov s področja fitomedicine in njihovega doprinosa k pozitivnim razmeram na področju varstva rastlin v Sloveniji danes.

9. Predlagamo večjo skrb za ustrezno strokovno izrazoslovje na področju varstva rastlin.

10. Deseto slovensko posvetovanje o varstvu rastlin bo organiziral Nacionalni inštitut za biologijo.