4. - 5. marec 2009

Nova Gorica, Slovenija

  

PRVO OBVESTILO

FIRST ANNOUNCEMENT

 

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Plant Protection Society of Slovenia

http://dvrs.bf.uni-lj.si/

 

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

http://www.kvz-ng.si/

 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

http://www.bf.uni-lj.si/


 

NASLOV / ADDRESS

 

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica
Tel: 05 335 12 14

E-mail: ivan.zezlin[afna]kvz-ng.si

 Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.
 

Agricultural and Forestry Institute of Nova Gorica

Pri hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica, Slovenia

Tel: 00386 5 335 12 14

E-mail: ivan.zezlina[at]kvz-ng.si

 Please, replace [at] with @ before sending the message.

 

 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Katedra za entomologijo in fitopatologijo

Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Tel: 01 423 11 61

E-mail: stanislav.trdan[afna]bf.uni-lj.si
 
Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.
 

 

Biotechnical Faculty, Department of Agronomy

Chair of Entomology and Phytopathology

Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Tel: 00386 1 423 11 61

E-mail: stanislav.trdan[at]bf.uni-lj.si

 Please, replace [at] with @ before sending the message.

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANISING COMMITTEE

 

Ivan ŽEŽLINA, predsednik

Stanislav TRDAN, predsednik

Aleksander BOBNAR

Renata FRAS-PETERLIN

Vasja HAFNER

Branko CARLEVARIS

Gabrijel SELJAK

Mateja BLAŽIČ

Mojca ROT

Nataša MEHLE

Matej VIDRIH

Katarina KOS

Žiga LAZNIK

Helena ROJHT

 


 

PROGRAM POSVETA

Posvet bo potekal v Novi Gorici v hotelu Perla od srede, 4. marca, z začetkom ob 9. uri, do četrtka, 5. marca 2009, popoldan. Znanstveni in strokovni prispevki bodo predstavljeni v obliki 30 minutnih vabljenih predavanj, kratkih 15 minutnih referatov in posterjev. Organizator si pridržuje pravico do spremembe predlaganega načina predstavitve.

 

GLAVNE TEME

V programu posveta bodo zajeta vsa področja varstva rastlin. Posamezne prispevke bomo razvrstili v ustrezne tematske skupine za predstavitev na posvetu.

 

URADNI JEZIK

Slovenski in angleški.

 

IZVLEČKI REFERATOV

Izvlečke referatov sprejemamo najpozneje do 8. decembra 2008. Napisani naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku, vsebujejo pa naj največ 300 besed. Izvlečke pošljite na e-naslov stanislav.trdan[afna]bf.uni-lj.si

 

OBJAVA PRISPEVKOV

Predstavljeni znanstveni in strokovni prispevki bodo po recenziji v celoti objavljeni v Zborniku predavanj in referatov iz 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin. Celotno besedilo prispevkov v obsegu največ 6 strani, s slovenskim in angleškim izvlečkom, oddajo referenti na posvetu oziroma pošljejo organizatorju (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo) najpozneje do 31. marca 2009 (natančna navodila za pripravo bodo objavljena v drugem obvestilu).

 

ROKI

prijave z naslovi referatov sprejemamo do 14. novembra 2008,

izvlečke referatov sprejemamo do 8. decembra 2008,

prispevke, pripravljene za objavo, sprejemamo na posvetu oziroma najpozneje do 31. marca 2009.

 

KOTIZACIJA

100,00 EUR z DDV – polna kotizacija

(vključuje 1 izvod zbornika, slavnostno večerjo ter hrano in pijačo med odmori za dva dni)

75,00 EUR z DDV – enodnevna kotizacija

(vključuje 1 izvod zbornika ter hrano in pijačo med odmori za en dan)

Dodiplomski študenti so oproščeni plačila kotizacije. Plačilo je možno tudi ob registraciji.

 

VPLAČILA

Na transakcijski račun Društva za varstvo rastlin Slovenije št. 06000-0118897661 (pri plačilu na plačilnem dokumentu obvezno navedite ime in priimek udeleženca in namen nakazila, t.j. »9SPVR«) pri Banki Celje d.d., Ljubljana

 

DRUGO OBVESTILO

Bo razposlano v drugi polovici januarja 2009 in bo med drugim vsebovalo:

program posveta

navodila za pripravo prispevkov za tisk v Zborniku predavanj in referatov,

navodila za pripravo posterjev,

informacije o možnostih za hotelsko namestitev in druge splošne informacije.

 


 

CONFERENCE PROGRAM

The Conference will take place in Nova Gorica in Hotel Perla from Wednesday, 4 March, beginning at 9 a.m., until Thursday, 5 March 2009 in the afternoon. Scientific and professional contributions will be presented as 30 minutes invited lectures, short 15 minutes papers and posters. The organiser reserves the right to change the proposed way of presentation.

 

MAIN TOPICS

The program of the Conference will cover all fields of plant protection. Individual presentations will be classified according to adequate thematic groups.

 

OFFICIAL LANGUAGE

Slovenian and English

 

ABSTRACTS OF PAPERS

Deadline for abstracts of papers is 8 December 2008. They should be written in Slovenian and English language and consist of 300 words at the most. Abstracts should be sent to e-mail address stanislav.trdan[at]bf.uni-lj.si

 

PUBLICATION OF PAPERS

Reviewed and presented scientific and professional papers will be published in the Proceedings of lectures and papers of the 9th Slovenian Conference on Plant Protection. The complete text of the papers of a volume not exceeding 6 pages, with Slovenian and English abstract shall be submitted by the participants at the Conference or shall be sent to organiser by the 31st March 2009 (detailed instructions for the preparation will be published in the 2rd announcement).

 

DEADLINES

Registrations with titles of papers will be accepted until 15 November 2008,

Abstracts of papers will be accepted until 8 December 2008,

Papers ready for publication will be submitted at the Conference or until 31 March 2009 at the latest.

 

REGISTRATION FEE

100,00 EUR (VAT incl.) - full registration fee

(includes 1 issue of Proceedings, banquet, coffee break meals and drinks for two days)

75,00 EUR (VAT incl.) - daily registration fee

(includes 1 issue of Proceedings, coffee break and meals for one day)

Undergraduate students are exempted from payment of registration fee.

 

PAYMENTS

On the account of Slovenian Plant Protection Society No. 06000-0118897661.  IBAN: SI56060000118897661 at benificiary bank - Banka Celje (SWIFT: SBCESI2X). VAT number: SI69752982. On payment document the name of the participant is obligatory. Payment is also possible at the registration.

 

SECOND ANNOUNCEMENT

Will be sent in the second half of January 2009 and will contain among other things the following information:

Instructions for the preparation of papers for publication in the Proceedings of the Conference,

Instructions for the preparation of posters,

Conference programme,

Additional information concerning hotel reservation and other general information.

 

 


 

PRIJAVNICA / APPLICATION FORM:

 

Priimek in ime / family name and first name:

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Delovna organizacija / Institution:

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Naslov / Address:

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Telefon / Telephone: ___________________________________

Faks / Fax: ___________________________________________

El. Pošta / E-mail: _____________________________________

 

Naslov prispevka / The title of the paper – presentation:

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

prispevek bom predstavil ustno (oral presentation)


prispevek bom predstavil na posterju (poster presentation)


posveta se bom udeležil brez prispevka

(participation without presentation)

 

 

Datum / Date: ________________________________________

 

Podpis / Signature: ____________________________________

 

 

PODATKI ZA IZDAJO RAČUNA O PLAČILU KOTIZACIJE ZA

9. SPVR V NOVI GORICI 2009

 

Izpolnjen obrazec vrnite oz. oddajte ob registraciji.

 

 

Število udeležencev:          _________

Ime in priimek:            _________________________________________________________

Zaposlen:                    _________________________________________________________

Naslov:                       _________________________________________________________

Telefon:                      _________________________________________________________

E-mail:                        _________________________________________________________

ID za DDV.:    _________________________________________________________

Davčni zavezanec:                da                    ne

Datum:_____________                     žig                   Podpis:__________________________

 

DRUŠTVO ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE

JAMNIKARJEVA 101

1111 LJUBLJANA

ID za DDV: SI69752982

Matična številka: 5891949

TRR: 06000-0118897661

 

 

PRAVNO OBVESTILO

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenija ravna skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Osebne informacije, podane v tej prijavnici bo DVRS hranilo za namen organizacije in izvedbe 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namene organizacije in aktivnosti povezane s posvetovanjem.

 

 

PODPIS:

 

S podpisom potrjujem, da so podatki navedeni v prijavi resnični.

 

Strinjam se, da Društvo za varstvo rastlin Slovenije uporablja moje podatke za namene organizacije in aktivnosti povezane z organizacijo 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin.

 

 

 

Podpis udeleženca_____   _______________        datum      ____________