Program posvetovanja

 

SREDA, 4. marec – Konferenčna dvorana Pinta

 

Otvoritev in uvodni referati

 

Delovno predsedstvo: doc. dr. Andrej SIMONČIČ, mag. Katarina GROZNIK, Renata FRAS PETERLIN

09:30

Otvoritev 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo

 

Nagovor in pozdrav ministra dr. Milana Pogačnika in ostali nagovori in pozdravi

 

Podelitev priznanj zaslužnim članom Društva za varstvo rastlin Slovenije

10:30

Jernej Drofenik Vpliv nove predlagane zakonodaje na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev

11:00

Euros JONES Prihodnost in konkurenčnost evropskega kmetjistva v luči nove pesticidne zakonodaje

11:30

Odmor

11:45

Doroteja OZIMIČ Zastopanost fitofarmacevtskih sredstev v kontrolirani integrirani pridelavi

12:15

Lea MILEVOJ Prof. dr. Franc Janežič – utemeljitelj varstva rastlin v Sloveniji

12:45

Razprava

13:15

Odmor za kosilo

 

SREDA, 4. marec – Konferenčna dvorana Pinta

14:30

Okrogla miza “Kaj nam prinaša nova evropska pesticidna zakonodaja?”

16:00

Odmor

 

Sekcija Varstvo vinske trte

 

Delovno predsedstvo: mag. Jože MIKLAVC, Marko BABNIK, dr. Ivan ŽEŽLINA

16:15

Miro MEŠL, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO Rezultati preizkušanja insekticidov proti ameriškemu škržatku v letu 2008

16:30

Borut FLORJANČIČ Pergado – biotične lastnosti in delovanje na peronosporo vinske trte (Plasmopara viticola)

16:45

Mario BERTOLI, J.L. GENET, A. BASSI, F. PIANELLA, W. MASSASSO, V. TURCHIARELLI Talendo® - nov standard v varstvu vinske trte

17:00

Marko KRAMER, Damjan FINŠGAR Zagotavljanje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje pepelovke ali oidija vinske trte (Uncinula necator)

17:15

Andrej SKRT Varstvo vinske trte z najnovejšimi pripravki družbe Bayer CropScience (Nativo, Verita Profiler)

17:30

Odmor

 

Sekcija Varstvo sadnega drevja

 

Delovno predsedstvo: mag. Jože MIKLAVC, Marko BABNIK, dr. Ivan ŽEŽLINA

17:45

Gustav MATIS Analiza zastopanosti posameznih skupin fitofarmacevtskih sredstev v škropilnih programih varstva jablanovih nasadov v letih 2007 in 2008

18:00

Gustav MATIS Strategija zatiranja jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) v razmerah naraščajoče odpornosti

18:15

Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Boštjan MATKO, Anita SOLAR Spremljanje sezonske dinamike orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson) v letu 2008 z rumenimi lepljivimi ploščami in rezultati preizkušanja insekticidov

18:30

Aleš GROBIN Bellis – izkušnje iz prakse

18:30

Razprava

20:00

Svečana večerja v hotelu Sabotin

 

SREDA, 4. marec – Sejna soba Nina

 

Sekciji Fitobakteriologija in fitovirologija

 

Delovno predsedstvo: prof. dr. Maja RAVNIKAR, dr. Irena MAVRIČ PLEŠKO, dr. Mojca VIRŠČEK MARN

14:30

Manca PIRC, Tanja Dreo, Maja Ravnikar Razvoj metode PCR v realnem času za določanje Erwinia amylovora in njena uporaba v diagnostiki

14:45

Jana Skubic, Tanja Dreo, Gabrijel Seljak, Maja Ravnikar Laboratorijske metode določanja bakterije Xylella fastidiosa v vzorcih vinske trte

15:00

Igor ZIDARIČ Spremljanje bakterij iz rodu Agrobacterium na vinski trti v letih 2006 in 2007

15:15

Matej ŠUŠTARŠIČ, Tanja Dreo, Anita Solar, Lidija Matičič, Gregor Lipovšek, Franci Štampar, Maja RavnikaR Xanthomonas arboricola pv. juglandis in občutljivost različnih sort orehov na orehov ožig

15:30

Urška ČEPIN, Stina KRSMANOVIČ, Maruša POMPE NOVAK, Maja RAVNIKAR Razporeditev virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) po rastlini med rastno dobo

15:45

Nataša Mehle, Magda Tušek Žnidarič, Maja Ravnikar Virus ovenelosti boba 1 (BBWV1) – nov gospodarsko pomemben virus paprik v Sloveniji

16:00

Odmor

 

Sekcija Fitomikologija

 

Delovno predsedstvo: dr. Sebastjan RADIŠEK, prof. dr. Franci CELAR, prof. dr. Marina DERMASTIA

16:15

Tjaša GRIL, Franci CELAR, Branka JAVORNIK, Jernej JAKŠE Znotrajvrstna raznolikost fitopatogene glive Monilinia laxa in razvoj specifične detekcijske metode

16:30

Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič Fenolne snovi kot odziv jablane na okužbo z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis)

16:45

Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Jernej Jakše, Branka Javornik Pojav cerkosporne pegavosti (Cercospora cantuariensis) in sive pegavosti (Phoma exigua) hmelja v Sloveniji

17:00

Bogdan KORIĆ, Željko TOMIĆ, Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK Ramularijska pjegavost na ječmu u Republici Hrvatskoj

17:15

Alenka Munda, Jelka Šuštar-Vozlič, Vladimir Meglič Odpornost slovenskih genskih virov fižola na fižolov ožig

17:30

Odmor

 

Sekcija Fitoplazmologija

 

17:45

Marina Dermastia, Matjaž Hren, Petra Nikolić,  Maja Ravnikar,  Kristina GrudeN Raziskave izražanja genov vinske trte okužene s fitoplazmo povzročiteljico trsne rumenice ‘počrnelost lesa’, ki vodijo k boljšemu poznavanju bolezni in njeni diagnostiki

18:00

Petra NIKOLIĆ, Jana BOBEN, Matjaž HREN, Maja RAVNIKAR, Marina DERMASTIA Razvoj diagnostične metode za določanje fitoplazme Aster yellows na vinski trti s PCR v realnem času

18:15

Nikita FAJT, Gabrijel SELJAK, Matjaž PRINČIČ, Erika KOMEL, Robert VEBERIČ, Nataša MEHLE, Jana BOBEN, Tanja DREO, Maja RAVNIKAR, Barbara AMBROŽIČ-TURK Zagotavljanje zdravega izhodiščnega materiala koščičarjev z vzgojo matičnih dreves v mrežniku

18:30

Mojca LEŠNIK, Mario LEŠNIK Obseg prenosa fitoplazme AP (Candidatus phytoplasma mali) v odvisnosti od  načina cepljenja

18:45

Mojca LEŠNIK, Ema Pavlič Nikolić, Mario LEŠNIK Rezultati spremljanja pojava fitoplazem AP (Candidatus phytoplasma mali) in PD (Candidatus phytoplasma pyri) v Sloveniji

19:00

Razprava

20:00

Svečana večerja v hotelu Sabotin

 

 

ČETRTEK, 5. marec – Konferenčna dvorana Pinta

 

Sekcija Varstvo poljščin in vrtnin

 

Delovno predsedstvo: prof. dr. Stanislav TRDAN, dr. Magda RAK CIZEJ, Andrej HORVAT

8:15

Anka POŽENEL, Mojca ROT Izkušnje pri biotičnem zatiranju poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) z glivo Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch, 1924

8:30

Matej Vidrih, Urška Slivnik, Žiga Laznik, Stanislav Trdan Načini varovanja kmetijskih zemljišč pred divjadjo in njena škodljivost v Šaleški dolini

8:45

Magda RAK CIZEJ, Sebastjan RADIŠEK Hmeljev hrošč (Neoplinthus tigratus porcatus Panzer) in lucernin rilčkar (Otiorhynchus ligustici L.) v slovenskih hmeljiščih

9:00

Helena ROJHT, Katarina KOS, Stanislav TRDAN Preučevanje načinov delovanja izbranih rastlinskih izvlečkov na koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata Say) na jajčevcu

9:15

Stanislav Trdan, Helena ROJHT, Nevenka Valič, Irena Vovk, Mitja Martelanc, Breda Simonovska, Rajko Vidrih, Dragan Žnidarčič Naravna odpornost zelja na napad tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) in pisane stenice (Eurydema ventrale Kolenati, Heteroptera, Pentatomidae)

9:30

Simon ARNŠEK Force 1,5 G® – zanesljiv talni insekticid za zatiranje strun (Agriotes spp.) in koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)

9:45

Odmor

10:00

Iris ŠKERBOT, Lea MILEVOJ, Stanislav TRDAN Spremljanje pojava škodljivcev in koristnih organizmov na paradižniku, papriki in kumarah, gojenih v zavarovanih prostorih

10:15

Katarina KOS, Stanislav TRDAN Parazitoida Lysiphlebus fabarum in Diaeretiella rapae v Sloveniji v letih 2006 in 2008

10:30

Darja KOCJAN AČKO, Igor ŠANTAVEC Fitosanitarni pomen kolobarja na poljedelsko-živinorejskih kmetijah

10:45

Mario LEŠNIK, Manfred JAKOB, Franc  BAVEC Možnosti zatiranja glive Pseudoperonospora cubensis v posevkih oljnih buč v Sloveniji

11:00

Meta Urbančič Zemljič, Metka ŽERJAV Pregled desetletnih poljskih poskusov z razkuževanjem semena žit

11:15

Janko PETROVIČ Sodobni pristopi pri varstvu pred boleznimi žit

11:30

Damjan FINŠGAR, Ana RAMŠAK Fiziološki in fungicidni učinek uporabe epoksikonazola na pridelek strnih žit na primeru sredstva Duett® Ultra

11:45

Razprava

12:00

Poster sekcija (Delovno predsedstvo: mag. Mateja BLAŽIČ, Mojca ROT)

12:30

Odmor za kosilo

 

 

Sekciji Nematologija in Splošna sekcija

 

Delovno predsedstvo: doc. dr. Gregor UREK, Domen BAJEC, Radovan LIČEN

13:45

Polona STRAJNAR, Saša ŠIRCA, Barbara GERIČ STARE, Gregor UREK Proučevanje ogorčic koreninskih šišk v Sloveniji

14:00

Barbara GERIČ STARE, Saša ŠIRCA, Polona STRAJNAR, Gregor UREK Molekularna diagnostika rastlinsko-parazitskih ogorčic v Sloveniji

14:15

Saša ŠIRCA, Barbara GERIČ STARE, Polona STRAJNAR, Gregor UREK Borova ogorčica – nevaren škodljivec borovih sestojev

14:30

Žiga LAZNIK, Timea TÓTH, Tamas LAKATOS, Stanislav TRDAN Prvi poljski poskus uporabe entomopatogenih ogorčic v Sloveniji

14:45

Domen BAJEC, Andreja PETERLIN, Karmen RODIČ, Jolanda PERSOLJA Prikaz in analize izrednih vremenskih pojavov na območju JV Slovenije z uporabo tehnologije GIS

15:00

Radovan Ličen, Joži Jerman Cvelbar, Anita Benko Beloglavec Aplikacija FSI - Pregled kot podpora delu fitosanitarnega inšpektorja v okviru celovitega info sistema zdravstvenega varstva rastlin

15:15

Odmor

 

Sekcija Zakonodaja in nadzor škodljivih organizmov

 

Delovno predsedstvo: Vlasta KNAPIČ, Anita BENKO BELOGLAVEC, Joži JERMAN CVELBAR

15:30

Vlasta Knapič, Katarina Groznik, Anita Benko Beloglavec, Simona Mavsar, Mirjam Čelan Boljši predpisi na področju varstva rastlin

15:45

Vlasta Knapič, Simona Mavsar, Mojca Celar, Katarina Groznik Vnos organizmov v raziskovalne namene v Sloveniji v letih 1999-2008

16:00

Milan Lukman, Joži Jerman Cvelbar Nadzor izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja koruznega hrošča

16:15

Radovan Ličen, Katja Šnajder Kosi, Andrej Potočnik, Anita Benko Beloglavec, Maja Ravnikar, Nataša Vozelj Predstavitev izvajanja nadzora zdravstvenega stanja zelenjadnic in rezultatov vzorčenj na zastopanost virusov

16:30

Andrej Potočnik, Joži Jerman Cvelbar,  Gregor Urek, Saša Širca Posebni nadzor krompirjevih ogorčic Globodera rostochiensis in G. pallida in fitosanitarni ukrepi

16:45

Joži Jerman Cvelbar, Andrej Potočnik, Milan Lukman, Anita Benko Beloglavec, Bojan Berden, Radovan Ličen, Primož Pajk Pridelava sadik rastlin, gostiteljic hruševega ožiga, na nevtralnih območjih

17:00

Erika Orešek, Gabrijel Seljak Ugotavljanje pojava trsnih rumenic v Sloveniji v letu 2008

17:15

Anita Benko Beloglavec, Zdenko Grando, Darja Štolfa, Milan Lukman, Radovan Ličen Rezultati izvajanja ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice na Koprskem

17:30

Razprava in zaključek posvetovanja

 

ČETRTEK, 5. marec – Sejna soba Nina

 

Sekcija Herbologija

 

Delovno predsedstvo: prof. dr. Mario LEŠNIK, doc. dr. Andrej SIMONČIČ, mag. Gabrijel SELJAK

8:15

Mario LEŠNIK Nove plevelne  vrste v Sloveniji – ocena dinamike prehoda iz ruderalnih v  plevelne združbe njivskih površin in trajnih nasadov

8:30

Stevan Z. Knezevic Flaming: new tool for weed control in agronomic crops 

8:45

Rajko BERNIK, Filip VUČAJNK, Aleš ZVER Zatiranje plevela z ožiganjem

9:00

Silvo Žveplan, Magda Rak Cizej, Gregor Leskošek Herbicidi v prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih

9:15

Stevan Z. Knezevic Herbicide tolerant crops in USA: a decade later

9:30

Robert Leskošek, Andrej Simončič, Mario Lešnik, Stanislav Vajs, Silvo Žveplan Preučevanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisifolia L.) v Sloveniji

9:45

Odmor

 

Sekciji Herbologija in Entomologija

 

Delovno predsedstvo: mag. Gabrijel SELJAK,  dr. Ivan ŽEŽLINA, Andrej KRANER

10:00

Stanislav VAJS, Mario LEŠNIK, Jože MIKLAVC, Miroslav MEŠL, Boštjan MATKO Preverjanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje žitne stoklase (Bromus secalinus L.)

10:15

Boštjan MATKO, Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS Rezultati preizkušanja herbicidov proti plevelom v soji 

10:30

Stanislav VAJS, Mario LEŠNIK, Jože MIKLAVC, Miroslav MEŠL, Boštjan MATKO Možnosti za kemično zatiranje plevelov v posevkih maka (Papaver somniferum)

10:45

Andrej KRANER, Damjan FINŠGAR Usmerjeno zatiranje plevelov v koruzi s herbicidom Akris®

11:00

Špela MODIC, Irena MAVRIČ PLEŠKO, Meta URBANČIČ ZEMLJIČ, Peter  KOZMUS, Gregor UREK Opazovanje in identifikacija pravih listnih uši  (Sternorrhyncha: Aphidoidea) na gojenih rastlinah v Sloveniji

11:15

Karmen RODIČ, Gabrijel SELJAK, Andreja PETERLIN, Domen BAJEC, Smiljana TOMŠE Škržatki, ulovljeni v vinogradih JV Slovenije v letih 2007 in 2008

11:30

Gabrijel SELJAK Dinamika vnosa in odkrivanja tujerodnih škodljivih žuželk in pršic rastlin v Sloveniji

11:45

Valerio Mazzoni, Andrea Lucchi, Janez Prešern, Andrej Čokl, Meta Virant-Doberlet Vibracijska komunikacija ameriškega škržatka Scaphoideus titanus (Hemiptera: Cicadellidae), prenašalca zlate trsne rumenice

12:00

Razprava

12:15

Poster sekcija (Delovno predsedstvo: mag. Mateja BLAŽIČ, Mojca ROT)

12:45

Odmor za kosilo

 

 

Sekciji Fitofarmacevtska sredstva

 

Delovno predsedstvo: prof. dr. Lea MILEVOJ, Milivoj ŠIRCA, Vojko ŠKERLAVAJ

13:45

Stanislava FIŠER, Lea MILEVOJ, Majda ČERNIČ ISTENIČ Uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri ljubiteljskem pridelovanju vrtnin

14:00

Marjetka Suhadolc, John Hollis, Nick Jarvis, Stefan Reichenberger, Franc Lobnik, Igor Dubus Razvrščanje evropskih tal glede na njihovo sposobnost zadrževanja oz. prenosa fitofarmacevtskih sredstev

14:15

Boris KOVAČ Kemijska tveganja izdelkov iz žit; ostanki fitofarmacevtskih sredstev in mikotoksini

14:30

Andrej Simončič, Peter Kozmus, Vojko Škerlavaj, Špela Modic, Roman Mavec, Matej Stopar, Helena Baša-Česnik, Špela Velikonja Bolta, Ana Gregorčič Vpliv različnih tehnologij varstva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih

14:45

Andrea BASSI, J. L. Rison, J. A. Wiles Pinus DuPont: Coragen® - napredno varstvo pred škodljivci

15:00

Andrej Kos, Drago Majcen, Primož Štepic Novi fitofarmacevtski pripravki za ekološko pridelavo v programu podjetja  Karsia Dutovlje, d.o.o.

15:15

Odmor

15:30

Peter KNAFLIČ Partnerstvo v prehranski verigi postaja realnost

15:45

Mario LEŠNIK, Vesna GABERŠEK,  Vili KURNIK Perspektive  uporabe  fungicidov na podlagi bakra

16:00

Andrej Simončič, Janez Sušin, Helena Baša-Česnik, Vida Žnidaršič Pongrac, Špela Velikonja Bolta, Ana Gregorčič Preučevanje vpliva varstva hmelja pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev tleh in podzemni vodi v Sloveniji

16:15

Franc Jurša, Barbara Fašnik Rezultati preizkušanj novega akaricida Milbeknock na hmelju in jablani

16:30

Antonijo MARTINOVIĆ, Andrej KOS Karathane Gold, Postalon in Esteron – novi  Dow Agrosciences pripravki  v programu sredstev za varstvo rastlin podjetja Karsia Dutovlje, d.o.o.

16:45

Razprava

17:30

Zaključek posvetovanja v Konferenčni dvorani Pinta

 

SREDA - ČETRTEK, 4. - 5. marec –Kongresna dvorana Pinta

Posterji

 

1

Dušanka Inđić, Slavica Vuković, Mila Grahovac, Vojislava Bursić, Dragana Šunjka Problems of aphid control in apple orchards in 2007

2

Katja Žanić, Dean Ban, Marisa Škaljac, Gvozden Dumičić, Smiljana Goreta Ban, Dragan Žnidarčič Aphid population dynamics in mulched watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) or grown on bare soil

3

Peter KOZMUS, Špela MODIC Molekularna identifikacija pravih listnih uši  (Sternorrhyncha: Aphidoidea)

4

Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA, Bogdan KORIĆ The scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of imported fruits in Croatia

5

Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK, Bogdan KORIĆ Whitefly species (Hemiptera: Aleyrodidae) recorded on imported ornamental plants in Croatia from 2005  to 2008

6

Mario BJELIŠ Control of olive fruit fly - Bactrocera oleae G. (Diptera, Tephritidae) by mass trapping and bait sprays methods in Dalmatia

7

Mario BJELIŠ, Dražen RADUNIĆ Control of olive moth – Prays oleae B. (Lepidoptera, Hyponomeutidae) fruit generation by insecticidal cover sprays

8

Matej KNAPIČ, Gregor  UREK, Špela MODIC Širjenje in populacijska gostota koruznega hrošča Diabrotica virgifera virgifera LeConte v Sloveniji in njegov vpliv na kmetijsko prakso v obdobju 2003–2008

9

Miklos Nádasy, Tamás Németh, József Takács, Zsolt Marczali, Balázs Keresztes, Erzsebet Nádasy The past, present and future of the Western Corn Rootworm in Hungary

10

Mojca REMIC, Lea MILEVOJ, Helena ŠIRCELJ Povezava med pojavom navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizantemah Chrysanthemum 'Veria Dark' in 'Cassablanca White' in vsebnostjo fenolov in pigmentov v listih

11

Helena ROJHT, Stanislav TRDAN Vrednotenje repelentnih lastnosti izbranih rastlinskih izvlečkov z novo računalniško aplikacijo

12

Meta Urbančič Zemljič, Erich Jörg, Paolo Racca, Gregor UREK, Stanislav TRDAN Ugotavljanje  odpornosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata Say) v Sloveniji na izbrane insekticide 

13

Domen BAJEC, Karmen RODIČ, Andreja PETERLIN Širok spekter gostiteljskih rastlin sadnega listnega duplinarja (Leucoptera malifoliella [O. Costa])

14

Matej Vidrih, Žiga Laznik, Stanislav Trdan Varovanje kmetijskih zemljišč pred škodo po divjadi z elektroograjami

15

Katarina KOS, Helena ROJHT, Stanislav TRDAN Preučevanje fungicidnega delovanja štirih naravnih snovi na paradižnikovo plesen (Phytophthora infestans) na dveh hibridih determinantnega paradižnika

16

Ana Likozar, Franci Štampar, Maja Mikulič-Petkovšek, Robert Veberič Aktivnost encimov fenilpropanoidne poti, kot odziv tkiva na okužbo z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis [Cooke] G. Wint.)

17

Lucija Leskovšek, Sebastjan Radišek, Nataša Ferant, Andreja Čerenak, Vlasta Knapič Prve brezviroidne rastline hmelja (Humulus lupulus L.) v Sloveniji

18

Nina PREZELJ, Duška DELIĆ, Ion GUTIERREZ AGUIRRE, Magda TUŠEK ŽNIDARIČ, Nataša MEHLE, Maja RAVNIKAR Preživetje in infektivnost PepMV v vodnem okolju

19

Ema Pavlič Nikolić, Gabrijel Seljak Težave z bakterijo Pseudomonas syringae pv. syringae pri pridelavi sadilnega materiala pečkatega sadja

20

Igor ZIDARIČ, Vojko ŠKERLAVAJ Sistematično ugotavljanje okužb hruševega ožiga na Kmetijskem inštitutu Slovenije v letih 1998-2008

21

Sara GODENA, Ivana DMINIĆ, Edyta ĐERMIĆ, Anita Silvana ILAK-PERŠURIĆ The occurrence of olive knot disease caused by Pseudomonas savastanoi in the northwest region of Istrian peninsula

22

Marjetka Suhadolc, Marjan Šinkovec, Ana Štangelj, Janez Rupreht, Franc LobniK Ranljivost tal za izpiranje izbranih herbicidov v koruzi v Apaški dolini - ocenjena z modelom PELMO

23

Tina MODIC, Ludvik ROZMAN Fitotoksičnost različnih herbicidov na domač genski material koruze in njihova učinkovitost

24

Gabriella Kazinczi, József Horváth, András Takács Plant invaders as artificial and natural hosts of economically important viruses

25

Anita Benko Beloglavec, Radovan Ličen, Gabrijel Seljak, Katja Šnajder Kosi, Zdenko Grando, Mojca Lešnik, Ema Pavlič NikoliĆ Ugotovljeni novi škodljivi organizmi pri premeščanju rastlin iz držav članic Evropske unije ali med pridelavo v Sloveniji v letu 2008

26

Milan Oplanić, Dean Ban, Miloša Gogala, Stanislav Trdan, Dragan Žnidarčič The economical analysis of conventional and integrated crop management of lettuce (Lactuca sativa L.) growing in different agroecological conditions

27

Franci CELAR, Nevenka VALIČ, Jolanda PERSOLJA Preleminarni rezultati biotičnega zatiranja ogrcev poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) z entomopatogeno glivo v občinah Idrija in Logatec