9. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN

z mednarodno udeležbo

 

 

9TH SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION

with international participation

 

 

 

 

 

 

PROGRAM POSVETOVANJA

CONFERENCE PROGRAMME

 

 

 

 

 

4. - 5. marec 2009 / March 04-05 2009

Nova Gorica, Slovenija

 

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Plant Protection Society of Slovenia

 

 

http://www.dvrs.bf.uni-lj.si
NASLOV / ADDRESS

 

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica

telefon: 05 335 12 14

El. pošta: ivan.zezlina@kvz-ng.si

 

in

 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo

Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 423 11 61

El. pošta: stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

 

_________________________

 

 

Agricultural and Forestry Institute of Nova Gorica

Pri hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica, Slovenia

telephone: 05 335 12 14

E-mail: ivan.zezlina@kvz-ng.si

 

and

 

Biotechnical Faculty, Department of Agronomy, Chair of Phytomedicine, Agricultural Engineering, Crop Production, Grassland and Pasture Management

Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana, Slovenia

Telephone: ++386  1 423 11 61, Fax: ++386 1 423 10 88,

E-mail: stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANISING COMMITTEE

 

Ivan ŽEŽLINA in Stanislav TRDAN

Aleksander BOBNAR

Renata FRAS PETERLIN

Vasja HAFNER

Branko Carlevaris

Gabrijel SELJAK

Nataša MEHLE

Matej VIDRIH

Katarina KOS

Helena ROJHT

Žiga LAZNIK

Mateja BLAŽIČ

Mojca ROT

Jaka RUPNIK


 

Pokrovitelji in soorganizatorji:

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS – Fitosanitarna uprava

 

Soorganizatorji:

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

 

Sponzorji:

 

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana

Bayer CropScience d.o.o.

Pinus TKI Rače d.d., Rače

Karsia Dutovlje d.o.o. in DOW AgroSciences

BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana

Metrob d.o.o.

Mestna občina Nova Gorica

Hit d.d. Nova Gorica

 

Posvetovanje so podprli:

 

Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje d.d.

Trsničarska zadruga Vrhpolje

Mlinotest d.d.

Jurana d.o.o.

Omega d.o.o.in Applied Biosystems

 

Donatorji:

 

Kambič laboratorijska oprema, Anton Kambič s.p. Semič

Remas d.o.o., Ljubljana

Rossad d.o.o.

Agraria Dornberk d.o.o.

KZ Tolmin

Zavarovalnica Triglav d.d.

Turistična zveza Nova Gorica

Vinakoper d.o.o.

Vinska klet Goriška Brda

Agroind Vinska klet Vipava 1894

Vinakras Sežana z.o.o.

Chemtura

Občina Šempeter Vrtojba

Občina Brda

Občina Komen

Občina Sežana


 

Člani Organizacijskega odbora za pripravo 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin Vas v imenu Društva za varstvo rastlin Slovenije vljudno vabijo na

 

9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, ki bo

od 4. do 5. marca 2009 v hotelu Perla v Novi Gorici.

 

Vse, ki ste se na posvetovanje že prijavili, štejemo za udeležence posveta. Če se posvetovanja ne boste mogli udeležiti oziroma vas bo nadomestil kdo drug, vas prosimo, da nam to sporočite. Vse, ki ste se šele sedaj odločili, da se nam pridružite, pa prosimo, da se prijavite najpozneje do 25. februarja 2009, s prijavnico, ki je sestavni del programske knjižice, in sicer na naslov: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo, 9. SPVR, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana ali po elektronski pošti: jaka.rupnik@bf.uni-lj.si.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 

Kotizacija

 

Polna kotizacija za udeležence znaša 100 EUR na osebo, enodnevna kotizacija pa 75 EUR na osebo. Plačate jo na TRR Društva za varstvo rastlin Slovenije št. 06000–0118897661 (pri plačilu na plačilnem dokumentu obvezno navedite ime in priimek udeleženca in namen nakazila) pri Banki Celje d.d., Ljubljana. Študenti so oproščeni plačila kotizacije.

 

Kotizacija vključuje udeležbo na posvetovanju, uradni material posvetovanja (priponka, zbornik izvlečkov, zbornik predavanj in referatov), pokušnjo vin, slavnostno večerjo in pijačo med odmori.

 

Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj na posvetovanje. Kotizacija za sodelavce FURS, IRSKGH in KGZS (po vnaprej pripravljenih seznamih) je vključena v finančnem prispevku omenjenih inštitucij. Podjetja - sponzorji lahko na račun svojega finančnega prispevka pošljejo na posvetovanje dva udeleženca, podjetja, ki so posvetovanje podprla in donatorji pa enega udeleženca.

 

Registracija udeležencev

 

Registracija udeležencev posvetovanja bo potekala v torek, 3. marca, od 18. do 20. ure, ter v sredo in četrtek, 4. in 5. marca, od 7.30 do 17. ure v preddverju hotela Perla. Ob registraciji vplačate kotizacijo oziroma pokažete kopijo plačila ter prejmete uradno gradivo posvetovanja. Vse udeležence prosimo, da med posvetovanjem nosijo priponko.

 

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV

 

Ustna predstavitev

 

Referente prosimo, da natančno upoštevajo čas, ki jim je namenjen (15 min, z izjemo uvodnih referatov, katerim je namenjenih 30 min) in tako omogočijo izvedbo programa po pripravljenem programu. Referentom bodo na voljo LCD projektor, diaprojektor in grafoskop. Referente prosimo, da prinesejo svoje predstavitve predhodno shranjene na USB ključ ali zgoščenko in ne na osebni prenosni računalnik. 

 

Poster

 

Poster (širina naj ne preseže 80 cm, dolžina pa 100 cm) pritrdite na pano prvi dan posvetovanja (najpozneje do 9. ure), pod številko pod katero je naveden v programu posvetovanja. V času poster sekcije mora biti vsaj eden od avtorjev ob posterju. Razprava o vsebini posameznega posterja bo ob koncu ustreznih tematskih sekcij ali pred uradnim zaključkom posvetovanja.

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV ZA TISK

 

Rokopise prispevkov (referatov in posterjev) oddajte natisnjene z 1,5 razmakom (pisava Times New Roman, velikost črk 12) z urejevalniki besedila MS Word brez posebnega oblikovanja kot je podčrtan, odmaknjen, centriran ali obarvan tekst. Le latinska imena vrst in rodov obravnavanih organizmov pišite v poševnem tisku! Besedilo na A4 formatu v normalni pisavi z levo poravnavo in 1,5 razmikom vrstic, naj skupaj s slikami in grafi ne zavzame več kot 6 strani. Levi odmik besedila in ostalih sestavin prispevka (slike, grafi, preglednice) naj znaša 3 cm, ostali trije razmiki pa 2,5 cm. Velikost črk naslovov slik, grafov in preglednic naj bo 11. Prispevek obvezno pošljite tudi na zgoščenki.

 

Na prvi strani navedite naslov prispevka, avtorja (in soavtorje), ime ustanove, izvleček, 5 ključnih besed po abecedi, angleški naslov, angleški izvleček, 5 angleških ključnih besed po abecedi. Akademski naziv in naslov avtorja in soavtorjev navedite kot opombo pod črto na dnu strani.

 

Prispevek naj ima glavna poglavja številčena kot sledi: 1 Uvod, 2 Material in metode, 3 Rezultati in razprava, 4 Sklepi, 5 Zahvala 6 Literatura (če v prispevku ni poglavja Zahvala, je poglavje Literatura pod zaporedno številko 5). Nadaljnja delitev naj bo decimalna, vendar ne več kot do treh nivojev.

 

Slike in grafe vnesite na ustrezno mesto v besedilu. V grafih uporabljajte čim bolj kontrastne barve. Če ni nujno potrebno, v prispevke ne vstavljajte fotografij! Upoštevajte čitljivost podatkov v preglednicah in oznak pri grafih in shemah. Preglednica ne sme biti daljša od ene strani (enojni presledek). V preglednicah in v besedilu uporabljajte decimalno vejico, ne pike.

 

Pri citiranju virov v besedilu uporabljajte metodo Harvard: (Priimek, letnica) ali (Priimek, letnica; Priimek, letnica) ali (Priimek in Priimek, letnica) ali (Priimek et al., letnica), le pri anonimnih monografskih publikacijah navajamo naslov in letnico (Naslov, letnica). Pri navajanju virov se držite abecednega zaporedja avtorjev, letnico navajajte za imenom avtorja kot kažejo naslednji primeri:

 

Milevoj, L. 2001. Biotično varstvo rastlin v rastlinjakih. Sodobno kmetijstvo, 34, 1: 29-31.

 

Vrabl, S., Maček, J. 1995. Ekosocialno kmetijstvo in varstvo rastlin. V: Maček, J. (ur.). Zbornik predavanj in referatov z 2. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Radenci, 21.-22. februar 1995. Ljubljana, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 1995: 11-18.

 

Lewis, T. 1997. Thrips as crop pests. Wallingford, CAB International: 740 str.

 

Za sliko uporabljamo ime Slika (ne morda graf, formula, ...), za tabelo Preglednica. Naslove slik pišemo pod slikami, naslove preglednic pa nad njimi. Naslove slik in preglednic pri domačih avtorjih pišemo dvojezično (slovensko in angleško). Torej Slika 1: xxxx, Figure 1: xxxx ali Preglednica 1: xxxx, Table 1: xxxx.

 

Prispevke s posveta, pripravljene za tisk, pošljite na naslov Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo, 9. SPVR (v primeru, da je datoteka s prispevkom manjša od 1 MB pa tudi na naslov el. pošte stanislav.trdan@bf.uni-lj.si), po možnosti že do začetka posvetovanja, najpozneje pa do 30. marca 2009.

 

Ustrezno pripravljeni in pravočasno oddani prispevki bodo objavljeni v Zborniku predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin. Vsi udeleženci posvetovanja, ki plačajo kotizacijo in gostje prejmejo po izidu en izvod zbornika po pošti.

 

 

 


 

On behalf of the Plant Protection Society of Slovenia, the Organizing Committee kindly invites you to participate on

 

the 9th Slovenian Conference on Plant Protection which will take place

from 4-5 March 2009 in Hotel Perla in Nova Gorica.

 

If you have sent the filled in registration form to the Organizer already, you are considered as a participant. In the case you won't be able to attend the Conference, you are kindly asked to inform us in time.

 

GENERAL INFORMATION

 

Registration fee

 

The Full registration fee amounts to 100 EUR, and daily registration fee amounts to 75 EUR and should be paid during the registration at the Conference. Students are excused from payment of the Fee.

The Registration Fee includes: attendance at the Conference, official Conference materials, wine tasting and banquet, coffee breaks.

 

Registration

 

Registration will take place on Tuesday, March 03 2009, from 18.00 to 20.00, and on Wednesday, March 04 and Thursday, March 05 from 7.30 to 17.00 in the entrance hall of the Hotel Perla. At the time of registration the payment should be done. If you have transferred the money through the bank, the receipt of payment should be presented. At the registration you will receive the official Conference material as well.

All participants are kindly asked to have the badge pined during the Conference.

 

PRESENTATIONS

 

Oral presentation

 

Each oral presentation is limited to 15 minutes (with the exception of preliminary presentations which last 30 minutes), the discussion will follow at the end of each session. Official languages of the Conference are Slovenian and English. The technician will be at hand to help with technical equipment for presentations. Please, contact the technician before the section begins. LCD projectos, diaprojector and graphoscope will be available. In a case of computer projection (MS Power Point) you are kindly ask to bring the presentations saved on USB key or CD-Rom.

 

Poster presentation

 

The authors are kindly asked to mount the poster (max width 80 cm, max height 120 cm) on the board. The number of the poster will be determined by the Organizer. During the Poster session at least one author of the poster should be available for discussion.

 

INSTRUCTIONS FOR MANUSCRIPTS        

 

Authors are encouraged to submit a full paper of their oral or poster presentation for the publication in the Proceedings of Lectures and Papers of the 9th Slovenian Conference on Plant Protection.

 

Authors are requested to transmit the text of the manuscript in electronic form (preferably in MS Word) via CD-Rom. The manuscript (including figures and tables) should not exceed 7 pages.

 

When preparing manuscripts in MS Word, please adhere to following guidelines: left margin should be 30 mm, other three margins should be 25 mm; line spacing should be 1.5; font should be Times New Roman, 12 pt; make sure that all text is flush left, do not centre any text; the first page will contain the title of the manuscript, the complete name(s) of the author(s), the institution, abstract and 5 key words in alphabet order. Authors’ academic title and addresses should be footnoted on the bottom of the first page.

 

Full papers should consist of the following sections: 1 Introduction, 2 Materials and Methods, 3 Results and Discussion, 4 Conclusions, 5 Acknowledgement 6 References (in a case that section Acknowledgement does not appear in the paper, the section References should be numbered with number 5). Further division should be decimal, but not more than three level. Figures and tables should be incorporated in the text. Figures and tables should be submitted separately (on A4 sheet) too. Tables should be presented one per page. In text and tables decimal comma should be used (not the full stop). Figures should be numbered as Fig. 1, the title should be underneath the Figure. Tables should be numbered as Table 1; the title should be above the Table. List references in alphabetical order using the following style:  

 

Milevoj, L. 2001. Biotično varstvo rastlin v rastlinjakih. Sodobno kmetijstvo, 34, 1: 29-31.

 

Vrabl, S., Maček, J. 1995. Ekosocialno kmetijstvo in varstvo rastlin. V: Maček, J. (ur.). Zbornik predavanj in referatov z 2. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Radenci, 21.-22. februar 1995. Ljubljana, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 1995: 11-18.

 

Lewis, T. 1997. Thrips as crop pests. Wallingford, CAB International: 740 str.

 

Papers, presented at the Conference, ready for printing, should be sent to the address of the Organizing Committee till the beginning of the Conference or till March 30 2009 at the latest.

 

Correctly prepared manuscripts which will be submitted in due time will be published in the Proceedings of the Conference. All participants and guests will receive the Proceedings of the Conference by mail.

 


 

Program posvetovanja

 

SREDA, 4. marec – Konferenčna dvorana Pinta

 

Otvoritev in uvodni referati

 

Delovno predsedstvo: doc. dr. Andrej SIMONČIČ, mag. Katarina GROZNIK, Renata FRAS PETERLIN

09:30

Otvoritev 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo

 

Nagovor in pozdrav ministra dr. Milana Pogačnika in ostali nagovori in pozdravi

 

Podelitev priznanj zaslužnim članom Društva za varstvo rastlin Slovenije

10:30

Jernej Drofenik Vpliv nove predlagane zakonodaje na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev

11:00

Euros JONES Prihodnost in konkurenčnost evropskega kmetjistva v luči nove pesticidne zakonodaje

11:30

Odmor

11:45

Doroteja OZIMIČ Zastopanost fitofarmacevtskih sredstev v kontrolirani integrirani pridelavi

12:15

Lea MILEVOJ Prof. dr. Franc Janežič – utemeljitelj varstva rastlin v Sloveniji

12:45

Razprava

13:15

Odmor za kosilo

 

SREDA, 4. marec – Konferenčna dvorana Pinta

14:30

Okrogla miza “Kaj nam prinaša nova evropska pesticidna zakonodaja?”

16:00

Odmor

 

Sekcija Varstvo vinske trte

 

Delovno predsedstvo: mag. Jože MIKLAVC, Marko BABNIK, dr. Ivan ŽEŽLINA

16:15

Miro MEŠL, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO Rezultati preizkušanja insekticidov proti ameriškemu škržatku v letu 2008

16:30

Borut FLORJANČIČ Pergado – biotične lastnosti in delovanje na peronosporo vinske trte (Plasmopara viticola)

16:45

Mario BERTOLI, J.L. GENET, A. BASSI, F. PIANELLA, W. MASSASSO, V. TURCHIARELLI Talendo® - nov standard v varstvu vinske trte

17:00

Marko KRAMER, Damjan FINŠGAR Zagotavljanje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje pepelovke ali oidija vinske trte (Uncinula necator)

17:15

Andrej SKRT Varstvo vinske trte z najnovejšimi pripravki družbe Bayer CropScience (Nativo, Verita Profiler)

17:30

Odmor

 

Sekcija Varstvo sadnega drevja

 

Delovno predsedstvo: mag. Jože MIKLAVC, Marko BABNIK, dr. Ivan ŽEŽLINA

17:45

Gustav MATIS Analiza zastopanosti posameznih skupin fitofarmacevtskih sredstev v škropilnih programih varstva jablanovih nasadov v letih 2007 in 2008

18:00

Gustav MATIS Strategija zatiranja jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) v razmerah naraščajoče odpornosti

18:15

Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Boštjan MATKO, Anita SOLAR Spremljanje sezonske dinamike orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson) v letu 2008 z rumenimi lepljivimi ploščami in rezultati preizkušanja insekticidov

18:30

Aleš GROBIN Bellis – izkušnje iz prakse

18:30

Razprava

20:00

Svečana večerja v hotelu Sabotin

 

SREDA, 4. marec – Sejna soba Nina

 

Sekciji Fitobakteriologija in fitovirologija

 

Delovno predsedstvo: prof. dr. Maja RAVNIKAR, dr. Irena MAVRIČ PLEŠKO, dr. Mojca VIRŠČEK MARN

14:30

Manca PIRC, Tanja Dreo, Maja Ravnikar Razvoj metode PCR v realnem času za določanje Erwinia amylovora in njena uporaba v diagnostiki

14:45

Jana Skubic, Tanja Dreo, Gabrijel Seljak, Maja Ravnikar Laboratorijske metode določanja bakterije Xylella fastidiosa v vzorcih vinske trte

15:00

Igor ZIDARIČ Spremljanje bakterij iz rodu Agrobacterium na vinski trti v letih 2006 in 2007

15:15

Matej ŠUŠTARŠIČ, Tanja Dreo, Anita Solar, Lidija Matičič, Gregor Lipovšek, Franci Štampar, Maja RavnikaR Xanthomonas arboricola pv. juglandis in občutljivost različnih sort orehov na orehov ožig

15:30

Urška ČEPIN, Stina KRSMANOVIČ, Maruša POMPE NOVAK, Maja RAVNIKAR Razporeditev virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) po rastlini med rastno dobo

15:45

Nataša Mehle, Magda Tušek Žnidarič, Maja Ravnikar Virus ovenelosti boba 1 (BBWV1) – nov gospodarsko pomemben virus paprik v Sloveniji

16:00

Odmor

 

Sekcija Fitomikologija

 

Delovno predsedstvo: dr. Sebastjan RADIŠEK, prof. dr. Franci CELAR, prof. dr. Marina DERMASTIA

16:15

Tjaša GRIL, Franci CELAR, Branka JAVORNIK, Jernej JAKŠE Znotrajvrstna raznolikost fitopatogene glive Monilinia laxa in razvoj specifične detekcijske metode

16:30

Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič Fenolne snovi kot odziv jablane na okužbo z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis)

16:45

Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Jernej Jakše, Branka Javornik Pojav cerkosporne pegavosti (Cercospora cantuariensis) in sive pegavosti (Phoma exigua) hmelja v Sloveniji

17:00

Bogdan KORIĆ, Željko TOMIĆ, Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK Ramularijska pjegavost na ječmu u Republici Hrvatskoj

17:15

Alenka Munda, Jelka Šuštar-Vozlič, Vladimir Meglič Odpornost slovenskih genskih virov fižola na fižolov ožig

17:30

Odmor

 

Sekcija Fitoplazmologija

 

17:45

Marina Dermastia, Matjaž Hren, Petra Nikolić,  Maja Ravnikar,  Kristina GrudeN Raziskave izražanja genov vinske trte okužene s fitoplazmo povzročiteljico trsne rumenice ‘počrnelost lesa’, ki vodijo k boljšemu poznavanju bolezni in njeni diagnostiki

18:00

Petra NIKOLIĆ, Jana BOBEN, Matjaž HREN, Maja RAVNIKAR, Marina DERMASTIA Razvoj diagnostične metode za določanje fitoplazme Aster yellows na vinski trti s PCR v realnem času

18:15

Nikita FAJT, Gabrijel SELJAK, Matjaž PRINČIČ, Erika KOMEL, Robert VEBERIČ, Nataša MEHLE, Jana BOBEN, Tanja DREO, Maja RAVNIKAR, Barbara AMBROŽIČ-TURK Zagotavljanje zdravega izhodiščnega materiala koščičarjev z vzgojo matičnih dreves v mrežniku

18:30

Mojca LEŠNIK, Mario LEŠNIK Obseg prenosa fitoplazme AP (Candidatus phytoplasma mali) v odvisnosti od  načina cepljenja

18:45

Mojca LEŠNIK, Ema Pavlič Nikolić, Mario LEŠNIK Rezultati spremljanja pojava fitoplazem AP (Candidatus phytoplasma mali) in PD (Candidatus phytoplasma pyri) v Sloveniji

19:00

Razprava

20:00

Svečana večerja v hotelu Sabotin

 

 

ČETRTEK, 5. marec – Konferenčna dvorana Pinta

 

Sekcija Varstvo poljščin in vrtnin

 

Delovno predsedstvo: prof. dr. Stanislav TRDAN, dr. Magda RAK CIZEJ, Andrej HORVAT

8:15

Anka POŽENEL, Mojca ROT Izkušnje pri biotičnem zatiranju poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) z glivo Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch, 1924

8:30

Matej Vidrih, Urška Slivnik, Žiga Laznik, Stanislav Trdan Načini varovanja kmetijskih zemljišč pred divjadjo in njena škodljivost v Šaleški dolini

8:45

Magda RAK CIZEJ, Sebastjan RADIŠEK Hmeljev hrošč (Neoplinthus tigratus porcatus Panzer) in lucernin rilčkar (Otiorhynchus ligustici L.) v slovenskih hmeljiščih

9:00

Helena ROJHT, Katarina KOS, Stanislav TRDAN Preučevanje načinov delovanja izbranih rastlinskih izvlečkov na koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata Say) na jajčevcu

9:15

Stanislav Trdan, Helena ROJHT, Nevenka Valič, Irena Vovk, Mitja Martelanc, Breda Simonovska, Rajko Vidrih, Dragan Žnidarčič Naravna odpornost zelja na napad tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) in pisane stenice (Eurydema ventrale Kolenati, Heteroptera, Pentatomidae)

9:30

Simon ARNŠEK Force 1,5 G® – zanesljiv talni insekticid za zatiranje strun (Agriotes spp.) in koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)

9:45

Odmor

10:00

Iris ŠKERBOT, Lea MILEVOJ, Stanislav TRDAN Spremljanje pojava škodljivcev in koristnih organizmov na paradižniku, papriki in kumarah, gojenih v zavarovanih prostorih

10:15

Katarina KOS, Stanislav TRDAN Parazitoida Lysiphlebus fabarum in Diaeretiella rapae v Sloveniji v letih 2006 in 2008

10:30

Darja KOCJAN AČKO, Igor ŠANTAVEC Fitosanitarni pomen kolobarja na poljedelsko-živinorejskih kmetijah

10:45

Mario LEŠNIK, Manfred JAKOB, Franc  BAVEC Možnosti zatiranja glive Pseudoperonospora cubensis v posevkih oljnih buč v Sloveniji

11:00

Meta Urbančič Zemljič, Metka ŽERJAV Pregled desetletnih poljskih poskusov z razkuževanjem semena žit

11:15

Janko PETROVIČ Sodobni pristopi pri varstvu pred boleznimi žit

11:30

Damjan FINŠGAR, Ana RAMŠAK Fiziološki in fungicidni učinek uporabe epoksikonazola na pridelek strnih žit na primeru sredstva Duett® Ultra

11:45

Razprava

12:00

Poster sekcija (Delovno predsedstvo: mag. Mateja BLAŽIČ, Mojca ROT)

12:30

Odmor za kosilo

 

 

Sekciji Nematologija in Splošna sekcija

 

Delovno predsedstvo: doc. dr. Gregor UREK, Domen BAJEC, Radovan LIČEN

13:45

Polona STRAJNAR, Saša ŠIRCA, Barbara GERIČ STARE, Gregor UREK Proučevanje ogorčic koreninskih šišk v Sloveniji

14:00

Barbara GERIČ STARE, Saša ŠIRCA, Polona STRAJNAR, Gregor UREK Molekularna diagnostika rastlinsko-parazitskih ogorčic v Sloveniji

14:15

Saša ŠIRCA, Barbara GERIČ STARE, Polona STRAJNAR, Gregor UREK Borova ogorčica – nevaren škodljivec borovih sestojev

14:30

Žiga LAZNIK, Timea TÓTH, Tamas LAKATOS, Stanislav TRDAN Prvi poljski poskus uporabe entomopatogenih ogorčic v Sloveniji

14:45

Domen BAJEC, Andreja PETERLIN, Karmen RODIČ, Jolanda PERSOLJA Prikaz in analize izrednih vremenskih pojavov na območju JV Slovenije z uporabo tehnologije GIS

15:00

Radovan Ličen, Joži Jerman Cvelbar, Anita Benko Beloglavec Aplikacija FSI - Pregled kot podpora delu fitosanitarnega inšpektorja v okviru celovitega info sistema zdravstvenega varstva rastlin

15:15

Odmor

 

Sekcija Zakonodaja in nadzor škodljivih organizmov

 

Delovno predsedstvo: Vlasta KNAPIČ, Anita BENKO BELOGLAVEC, Joži JERMAN CVELBAR

15:30

Vlasta Knapič, Katarina Groznik, Anita Benko Beloglavec, Simona Mavsar, Mirjam Čelan Boljši predpisi na področju varstva rastlin

15:45

Vlasta Knapič, Simona Mavsar, Mojca Celar, Katarina Groznik Vnos organizmov v raziskovalne namene v Sloveniji v letih 1999-2008

16:00

Milan Lukman, Joži Jerman Cvelbar Nadzor izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja koruznega hrošča

16:15

Radovan Ličen, Katja Šnajder Kosi, Andrej Potočnik, Anita Benko Beloglavec, Maja Ravnikar, Nataša Vozelj Predstavitev izvajanja nadzora zdravstvenega stanja zelenjadnic in rezultatov vzorčenj na zastopanost virusov

16:30

Andrej Potočnik, Joži Jerman Cvelbar,  Gregor Urek, Saša Širca Posebni nadzor krompirjevih ogorčic Globodera rostochiensis in G. pallida in fitosanitarni ukrepi

16:45

Joži Jerman Cvelbar, Andrej Potočnik, Milan Lukman, Anita Benko Beloglavec, Bojan Berden, Radovan Ličen, Primož Pajk Pridelava sadik rastlin, gostiteljic hruševega ožiga, na nevtralnih območjih

17:00

Erika Orešek, Gabrijel Seljak Ugotavljanje pojava trsnih rumenic v Sloveniji v letu 2008

17:15

Anita Benko Beloglavec, Zdenko Grando, Darja Štolfa, Milan Lukman, Radovan Ličen Rezultati izvajanja ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice na Koprskem

17:30

Razprava in zaključek posvetovanja

 

ČETRTEK, 5. marec – Sejna soba Nina

 

Sekcija Herbologija

 

Delovno predsedstvo: prof. dr. Mario LEŠNIK, doc. dr. Andrej SIMONČIČ, mag. Gabrijel SELJAK

8:15

Mario LEŠNIK Nove plevelne  vrste v Sloveniji – ocena dinamike prehoda iz ruderalnih v  plevelne združbe njivskih površin in trajnih nasadov

8:30

Stevan Z. Knezevic Flaming: new tool for weed control in agronomic crops 

8:45

Rajko BERNIK, Filip VUČAJNK, Aleš ZVER Zatiranje plevela z ožiganjem

9:00

Silvo Žveplan, Magda Rak Cizej, Gregor Leskošek Herbicidi v prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih

9:15

Stevan Z. Knezevic Herbicide tolerant crops in USA: a decade later

9:30

Robert Leskošek, Andrej Simončič, Mario Lešnik, Stanislav Vajs, Silvo Žveplan Preučevanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisifolia L.) v Sloveniji

9:45

Odmor

 

Sekciji Herbologija in Entomologija

 

Delovno predsedstvo: mag. Gabrijel SELJAK,  dr. Ivan ŽEŽLINA, Andrej KRANER

10:00

Stanislav VAJS, Mario LEŠNIK, Jože MIKLAVC, Miroslav MEŠL, Boštjan MATKO Preverjanje učinkovitosti herbicidov za zatiranje žitne stoklase (Bromus secalinus L.)

10:15

Boštjan MATKO, Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS Rezultati preizkušanja herbicidov proti plevelom v soji 

10:30

Stanislav VAJS, Mario LEŠNIK, Jože MIKLAVC, Miroslav MEŠL, Boštjan MATKO Možnosti za kemično zatiranje plevelov v posevkih maka (Papaver somniferum)

10:45

Andrej KRANER, Damjan FINŠGAR Usmerjeno zatiranje plevelov v koruzi s herbicidom Akris®

11:00

Špela MODIC, Irena MAVRIČ PLEŠKO, Meta URBANČIČ ZEMLJIČ, Peter  KOZMUS, Gregor UREK Opazovanje in identifikacija pravih listnih uši  (Sternorrhyncha: Aphidoidea) na gojenih rastlinah v Sloveniji

11:15

Karmen RODIČ, Gabrijel SELJAK, Andreja PETERLIN, Domen BAJEC, Smiljana TOMŠE Škržatki, ulovljeni v vinogradih JV Slovenije v letih 2007 in 2008

11:30

Gabrijel SELJAK Dinamika vnosa in odkrivanja tujerodnih škodljivih žuželk in pršic rastlin v Sloveniji

11:45

Valerio Mazzoni, Andrea Lucchi, Janez Prešern, Andrej Čokl, Meta Virant-Doberlet Vibracijska komunikacija ameriškega škržatka Scaphoideus titanus (Hemiptera: Cicadellidae), prenašalca zlate trsne rumenice

12:00

Razprava

12:15

Poster sekcija (Delovno predsedstvo: mag. Mateja BLAŽIČ, Mojca ROT)

12:45

Odmor za kosilo

 

 

Sekciji Fitofarmacevtska sredstva

 

Delovno predsedstvo: prof. dr. Lea MILEVOJ, Milivoj ŠIRCA, Vojko ŠKERLAVAJ

13:45

Stanislava FIŠER, Lea MILEVOJ, Majda ČERNIČ ISTENIČ Uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri ljubiteljskem pridelovanju vrtnin

14:00

Marjetka Suhadolc, John Hollis, Nick Jarvis, Stefan Reichenberger, Franc Lobnik, Igor Dubus Razvrščanje evropskih tal glede na njihovo sposobnost zadrževanja oz. prenosa fitofarmacevtskih sredstev

14:15

Boris KOVAČ Kemijska tveganja izdelkov iz žit; ostanki fitofarmacevtskih sredstev in mikotoksini

14:30

Andrej Simončič, Peter Kozmus, Vojko Škerlavaj, Špela Modic, Roman Mavec, Matej Stopar, Helena Baša-Česnik, Špela Velikonja Bolta, Ana Gregorčič Vpliv različnih tehnologij varstva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih

14:45

Andrea BASSI, J. L. Rison, J. A. Wiles Pinus DuPont: Coragen® - napredno varstvo pred škodljivci

15:00

Andrej Kos, Drago Majcen, Primož Štepic Novi fitofarmacevtski pripravki za ekološko pridelavo v programu podjetja  Karsia Dutovlje, d.o.o.

15:15

Odmor

15:30

Peter KNAFLIČ Partnerstvo v prehranski verigi postaja realnost

15:45

Mario LEŠNIK, Vesna GABERŠEK,  Vili KURNIK Perspektive  uporabe  fungicidov na podlagi bakra

16:00

Andrej Simončič, Janez Sušin, Helena Baša-Česnik, Vida Žnidaršič Pongrac, Špela Velikonja Bolta, Ana Gregorčič Preučevanje vpliva varstva hmelja pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev tleh in podzemni vodi v Sloveniji

16:15

Franc Jurša, Barbara Fašnik Rezultati preizkušanj novega akaricida Milbeknock na hmelju in jablani

16:30

Antonijo MARTINOVIĆ, Andrej KOS Karathane Gold, Postalon in Esteron – novi  Dow Agrosciences pripravki  v programu sredstev za varstvo rastlin podjetja Karsia Dutovlje, d.o.o.

16:45

Razprava

17:30

Zaključek posvetovanja v Konferenčni dvorani Pinta

 

SREDA - ČETRTEK, 4. - 5. marec –Kongresna dvorana Pinta

Posterji

 

1

Dušanka Inđić, Slavica Vuković, Mila Grahovac, Vojislava Bursić, Dragana Šunjka Problems of aphid control in apple orchards in 2007

2

Katja Žanić, Dean Ban, Marisa Škaljac, Gvozden Dumičić, Smiljana Goreta Ban, Dragan Žnidarčič Aphid population dynamics in mulched watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) or grown on bare soil

3

Peter KOZMUS, Špela MODIC Molekularna identifikacija pravih listnih uši  (Sternorrhyncha: Aphidoidea)

4

Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA, Bogdan KORIĆ The scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of imported fruits in Croatia

5

Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK, Bogdan KORIĆ Whitefly species (Hemiptera: Aleyrodidae) recorded on imported ornamental plants in Croatia from 2005  to 2008

6

Mario BJELIŠ Control of olive fruit fly - Bactrocera oleae G. (Diptera, Tephritidae) by mass trapping and bait sprays methods in Dalmatia

7

Mario BJELIŠ, Dražen RADUNIĆ Control of olive moth – Prays oleae B. (Lepidoptera, Hyponomeutidae) fruit generation by insecticidal cover sprays

8

Matej KNAPIČ, Gregor  UREK, Špela MODIC Širjenje in populacijska gostota koruznega hrošča Diabrotica virgifera virgifera LeConte v Sloveniji in njegov vpliv na kmetijsko prakso v obdobju 2003–2008

9

Miklos Nádasy, Tamás Németh, József Takács, Zsolt Marczali, Balázs Keresztes, Erzsebet Nádasy The past, present and future of the Western Corn Rootworm in Hungary

10

Mojca REMIC, Lea MILEVOJ, Helena ŠIRCELJ Povezava med pojavom navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizantemah Chrysanthemum 'Veria Dark' in 'Cassablanca White' in vsebnostjo fenolov in pigmentov v listih

11

Helena ROJHT, Stanislav TRDAN Vrednotenje repelentnih lastnosti izbranih rastlinskih izvlečkov z novo računalniško aplikacijo

12

Meta Urbančič Zemljič, Erich Jörg, Paolo Racca, Gregor UREK, Stanislav TRDAN Ugotavljanje  odpornosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata Say) v Sloveniji na izbrane insekticide 

13

Domen BAJEC, Karmen RODIČ, Andreja PETERLIN Širok spekter gostiteljskih rastlin sadnega listnega duplinarja (Leucoptera malifoliella [O. Costa])

14

Matej Vidrih, Žiga Laznik, Stanislav Trdan Varovanje kmetijskih zemljišč pred škodo po divjadi z elektroograjami

15

Katarina KOS, Helena ROJHT, Stanislav TRDAN Preučevanje fungicidnega delovanja štirih naravnih snovi na paradižnikovo plesen (Phytophthora infestans) na dveh hibridih determinantnega paradižnika

16

Ana Likozar, Franci Štampar, Maja Mikulič-Petkovšek, Robert Veberič Aktivnost encimov fenilpropanoidne poti, kot odziv tkiva na okužbo z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis [Cooke] G. Wint.)

17

Lucija Leskovšek, Sebastjan Radišek, Nataša Ferant, Andreja Čerenak, Vlasta Knapič Prve brezviroidne rastline hmelja (Humulus lupulus L.) v Sloveniji

18

Nina PREZELJ, Duška DELIĆ, Ion GUTIERREZ AGUIRRE, Magda TUŠEK ŽNIDARIČ, Nataša MEHLE, Maja RAVNIKAR Preživetje in infektivnost PepMV v vodnem okolju

19

Ema Pavlič Nikolić, Gabrijel Seljak Težave z bakterijo Pseudomonas syringae pv. syringae pri pridelavi sadilnega materiala pečkatega sadja

20

Igor ZIDARIČ, Vojko ŠKERLAVAJ Sistematično ugotavljanje okužb hruševega ožiga na Kmetijskem inštitutu Slovenije v letih 1998-2008

21

Sara GODENA, Ivana DMINIĆ, Edyta ĐERMIĆ, Anita Silvana ILAK-PERŠURIĆ The occurrence of olive knot disease caused by Pseudomonas savastanoi in the northwest region of Istrian peninsula

22

Marjetka Suhadolc, Marjan Šinkovec, Ana Štangelj, Janez Rupreht, Franc LobniK Ranljivost tal za izpiranje izbranih herbicidov v koruzi v Apaški dolini - ocenjena z modelom PELMO

23

Tina MODIC, Ludvik ROZMAN Fitotoksičnost različnih herbicidov na domač genski material koruze in njihova učinkovitost

24

Gabriella Kazinczi, József Horváth, András Takács Plant invaders as artificial and natural hosts of economically important viruses

25

Anita Benko Beloglavec, Radovan Ličen, Gabrijel Seljak, Katja Šnajder Kosi, Zdenko Grando, Mojca Lešnik, Ema Pavlič NikoliĆ Ugotovljeni novi škodljivi organizmi pri premeščanju rastlin iz držav članic Evropske unije ali med pridelavo v Sloveniji v letu 2008

26

Milan Oplanić, Dean Ban, Miloša Gogala, Stanislav Trdan, Dragan Žnidarčič The economical analysis of conventional and integrated crop management of lettuce (Lactuca sativa L.) growing in different agroecological conditions

27

Franci CELAR, Nevenka VALIČ, Jolanda PERSOLJA Preleminarni rezultati biotičnega zatiranja ogrcev poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) z entomopatogeno glivo v občinah Idrija in Logatec

 


 Namestitev / accomodation

 

Udeleženci posvetovanja lahko v Novi Gorici prenočujejo v hotelu Perla.

 

The reservations of accomodation in Nova Gorica is possible in the Hotel Perla.

 

Cene za namestitev so naslednje (prenočitev z zajtrkom in kosilom na osebo/dan):

Hotel prices (one night/breakfast+lunch):

 

Hotel Perla****

 

Dvoposteljna soba (double room) (1/2)

64,00 EUR

Enoposteljna soba (single room) (1/1)

87,00 EUR

 

Bivanje v hotelu rezervirajte sami, najpozneje do 25. februarja 2009, in sicer:

·                    na priloženem obrazcu, ki ga pošljite na naslov:

PERLA, Casino & Hotel, Kidričeva 7, SI-5000 Nova Gorica

·                    po telefonu: 05 33 63 000

·                    po faksu: 05 30 28 886

·                    po elektronski pošti: booking@hit.si z naslovom sporočila “9. SPVR – rezervacija sobe”

 

You should reserve your accomodation till February 19 2007 at the latest:

·                    in added form that should be sent to the address:

PERLA, Casino & Hotel, Kidričeva 7, SI-5000 Nova Gorica

·                    by phone: 05 33 63 000

·                    by fax: 05 302 88 86

·                    by e-mail: booking@hit.si z naslovom sporočila “9. SPVR – room reservation”

 

 


REZERVACIJA SOBE V HOTELU PERLA za čas 9. SLOVENSKEGA POSVETOVANJA O VARSTVU RASTLIN / HOTEL RESERVATION

NOVA GORICA, 4.–5. marec 2009

 

 

Ime in priimek / First name and family name: _________________________________________

Naslov organizacije ali ustanove / Firm (institution) or home address: _______________________________________________________________________________

Tel.: ______________________________, Fax.: ______________________________________

E-pošta / E-mail:___________________________________________________________________

 

Prenočišče z zajtrkom in kosilom želim rezervirati v / I would like to reserve my accomodation with breakfast and lunch in the:

□ enoposteljni sobi / single room

□ dvoposteljni sobi / double room, ki jo želim deliti z / and I want to share it with _____________________________________________________________________________

 

Hotelske usluge bom koristil od ___. marca do ___. marca 2009.

I will stay in the Hotel from ____. March until ____. March 2009.

 

Podpis / Signature: __________________________

 

Opomba: Hotelsko sobo rezervirajte do 25. februarja 2009!

Note: You should reserve your accomodation till February 25 2009 at the latest!

 

V kolikor želite prejeti potrditev rezervacije, vpišite Vaš naslov, št. faksa ali e-pošto!

For confirmation of your registration, please write your address, fax number or e-mail!


 

PRIJAVA UDELEŽBE

 

Ime: _________________________________________________________________________

Priimek: ______________________________________________________________________

Ustanova, podjetje: ______________________________________________________________

Naslov: _______________________________________________________________________

 

S podpisom potrjujem prijavo udeležbe na 9. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin, ki bo od 4. do 5. marca 2009 v Novi Gorici.

 

 

Podpis: ___________________________

 

 

Opomba: Prosimo, da prijavnico izpolnite z natančnimi podatki in jo v ovojnici pošljete na naslov: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo, 9. SPVR, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana.

 

 


PODATKI ZA IZDAJO RAČUNA O PLAČILU KOTIZACIJE

9. SPVR V NOVI GORICI 2009

 

Za izdajo računa v skladu s 34. in 35. členom Zakona o davku na dodano vrednost potrebujemo naslednje podatke:

 

Število udeležencev:__________

Ime in priimek: _________________________________________________________________

Organizacija (naziv) plačnik: ______________________________________________________

Naslov: _______________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________________

E-pošta: _______________________________________________________________________

Matična številka: ________________________________________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _______________________________________________________

 

 

V sistemu DDV

(ustrezno obkroži)

1)      NE

2)      DA (z odločbo)

3)      DA (brez odločbe)

 

 

Datum: ________________               Žig:                                    Podpis: ______________________

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Jamnikarjeva 101

SI-1111 Ljubljana

ID: SI69752982

Matična številka: 5891949

TRR: 06000-0118897661

 

 

Opomba: Prosimo, da izpolnjen obrazec vrnete skupaj s prijavo udeležbe na naslov: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo, 9. SPVR, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana.