NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV ZA TISK

 

Rokopise prispevkov (referatov in posterjev) oddajte natisnjene z 1,5 razmakom (pisava Times New Roman, velikost črk 12) z urejevalniki besedila MS Word brez posebnega oblikovanja kot je podčrtan, odmaknjen, centriran ali obarvan tekst. Le latinska imena vrst in rodov obravnavanih organizmov pišite v poševnem tisku! Besedilo na A4 formatu v normalni pisavi z levo poravnavo in 1,5 razmikom vrstic, naj skupaj s slikami in grafi ne zavzame več kot 7 strani. Levi odmik besedila in ostalih sestavin prispevka (slike, grafi, preglednice) naj znaša 3 cm, ostali trije razmiki pa 2,5 cm. Velikost črk naslovov slik, grafov in preglednic naj bo 11. Prispevek obvezno pošljite tudi na zgoščenki.

 

Na prvi strani navedite naslov prispevka, avtorja (in soavtorje), ime ustanove, izvleček, 5 ključnih besed po abecedi, angleški naslov, angleški izvleček, 5 angleških ključnih besed po abecedi. Akademski naziv in naslov avtorja in soavtorjev navedite kot opombo pod črto na dnu strani.

 

Prispevek naj ima glavna poglavja številčena kot sledi: 1 Uvod, 2 Material in metode, 3 Rezultati in razprava, 4 Sklepi, 5 Zahvala 6 Literatura (če v prispevku ni poglavja Zahvala, je poglavje Literatura pod zaporedno številko 5). Nadaljnja delitev naj bo decimalna, vendar ne več kot do treh nivojev.

 

Slike in grafe vnesite na ustrezno mesto v besedilu. V grafih uporabljajte čim bolj kontrastne barve. Če ni nujno potrebno, v prispevke ne vstavljajte fotografij! Upoštevajte čitljivost podatkov v preglednicah in oznak pri grafih in shemah. Preglednica ne sme biti daljša od ene strani (enojni presledek). V preglednicah in v besedilu uporabljajte decimalno vejico, ne pike.

 

Pri citiranju virov v besedilu uporabljajte metodo Harvard: (Priimek, letnica) ali (Priimek, letnica; Priimek, letnica) ali (Priimek in Priimek, letnica) ali (Priimek et al., letnica), le pri anonimnih monografskih publikacijah navajamo naslov in letnico (Naslov, letnica). Pri navajanju virov se držite abecednega zaporedja avtorjev, letnico navajajte za imenom avtorja kot kažejo naslednji primeri:

 

Milevoj, L. 2001. Biotično varstvo rastlin v rastlinjakih. Sodobno kmetijstvo, 34, 1: 29-31.

 

Vrabl, S., Maček, J. 1995. Ekosocialno kmetijstvo in varstvo rastlin. V: Maček, J. (ur.). Zbornik predavanj in referatov z 2. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Radenci, 21.-22. februar 1995. Ljubljana, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 1995: 11-18.

 

Lewis, T. 1997. Thrips as crop pests. Wallingford, CAB International: 740 str.