10. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN

 

THE 10TH SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION

 

  

1. - 2. marec 2011

Podčetrtek, Slovenija

 

PRVO OBVESTILO

FIRST ANNOUNCEMENT

 

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Plant Protection Society of Slovenia

http://dvrs.bf.uni-lj.si/

 

 

Nacionalni inštitut za biologijo

http://www.nib.si/

 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

http://www.bf.uni-lj.si/


 

NASLOV / ADDRESS

 

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
Tel.:
059 232 800

E-mail: maja.ravnikar@nib.si

 

National Institute of Biology

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Phone: 00386 59 232 800

E-mail: maja.ravnikar@nib.si

 

 

 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo,

pašništvo in travništvo

Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Tel.: 01 320 32 25

E-mail: stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

 

Biotechnical Faculty, Department of Agronomy

Chair of Phytomedicine, Agricultural Engineering, Crop Production, Grassland and Pasture Management

Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Phone: 00386 1 320 32 25

E-mail: stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANISING COMMITTEE

 

Maja RAVNIKAR, predsednica

Stanislav TRDAN, predsednik

Matej VIDRIH

Gregor UREK

Ivan ŽEŽLINA

Nataša MEHLE

Tanja DREO

Manca PIRC

Vlasta KNAPIČ

Renata FRAS-PETERLIN
Domen BAJEC

Žiga LAZNIK


 

PROGRAM POSVETA

Posvet bo potekal v Podčetrtku v hotelu Sotelia, terme Olimia od torka, 1. marca, z začetkom ob 9. uri, do srede, 2. marca 2011, popoldan. Znanstveni in strokovni prispevki bodo predstavljeni v obliki 30 minutnih vabljenih predavanj, kratkih 15 minutnih referatov in posterjev. Organizator si pridržuje pravico do spremembe predlaganega načina predstavitve.

 

GLAVNE TEME

V programu posveta bodo zajeta vsa področja varstva rastlin. Posamezne prispevke bomo razvrstili v ustrezne tematske skupine za predstavitev na posvetu.

 

URADNI JEZIK

Slovenski in angleški.

 

IZVLEČKI REFERATOV

Izvlečke referatov sprejemamo najpozneje do 8. decembra 2010. Napisani naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku, vsebujejo pa naj največ 300 besed. Izvlečke pošljite na e-naslov stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

 

OBJAVA PRISPEVKOV

Predstavljeni znanstveni in strokovni prispevki bodo po recenziji v celoti objavljeni v Zborniku predavanj in referatov iz 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin. Celotno besedilo prispevkov v obsegu največ 6 strani, s slovenskim in angleškim izvlečkom, oddajo referenti na posvetu oziroma pošljejo organizatorju (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo) najpozneje do 31. marca 2011 (natančna navodila za pripravo bodo objavljena v drugem obvestilu).

 

ROKI

-   prijave z naslovi referatov sprejemamo do 15. novembra 2010,

-   izvlečke referatov sprejemamo do 8. decembra 2010,

-   prispevke, pripravljene za objavo, sprejemamo na posvetu oziroma najpozneje do 31. marca 2011.

 

KOTIZACIJA

100,00 EUR z DDV – polna kotizacija

(vključuje 1 izvod zbornika, slavnostno večerjo ter hrano in pijačo med odmori za dva dni)

75,00 EUR z DDV – enodnevna kotizacija

(vključuje 1 izvod zbornika ter hrano in pijačo med odmori za en dan)

Dodiplomski študenti so oproščeni plačila kotizacije. Plačilo je možno tudi ob registraciji.

 

VPLAČILA

Na transakcijski račun Društva za varstvo rastlin Slovenije št. 06000-0118897661 (pri plačilu na plačilnem dokumentu obvezno navedite ime in priimek udeleženca in namen nakazila, t.j. »10SPVR«) pri Banki Celje d.d., Ljubljana

 

DRUGO OBVESTILO

Bo razposlano v drugi polovici januarja 2011 in bo med drugim vsebovalo:

-   program posveta

-   navodila za pripravo prispevkov za tisk v Zborniku predavanj in referatov,

-   navodila za pripravo posterjev,

-   informacije o možnostih za hotelsko namestitev in druge splošne informacije.

 

CONFERENCE PROGRAM

The Conference will take place in Podčetrtek in Hotel Sotelia, Terme Olimia from Tuesday, 1 March, beginning at 9 a.m., until Wednesday, 2 March 2011 in the afternoon. Scientific and professional contributions will be presented as 30 minutes invited lectures, short 15 minutes papers and posters. The organiser reserves the right to change the proposed way of presentation.

 

MAIN TOPICS

The program of the Conference will cover all fields of plant protection. Individual presentations will be classified according to adequate thematic groups.

 

OFFICIAL LANGUAGE

Slovenian and English

 

ABSTRACTS OF PAPERS

Deadline for abstracts of papers is 8 December 2010. They should be written in Slovenian and English language and consist of 300 words at the most. Abstracts should be sent to e-mail address stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

 

PUBLICATION OF PAPERS

Reviewed and presented scientific and professional papers will be published in the Proceedings of lectures and papers of the 10th Slovenian Conference on Plant Protection. The complete text of the papers of a volume not exceeding 6 pages, with Slovenian and English abstract shall be submitted by the participants at the Conference or shall be sent to organiser by the 31st March 2011 (detailed instructions for the preparation will be published in the 2rd announcement).

 

DEADLINES

Registrations with titles of papers will be accepted until 15 November 2010,

Abstracts of papers will be accepted until 8 December 2010,

Papers ready for publication will be submitted at the Conference or until 31 March 2011 at the latest.

 

REGISTRATION FEE

100,00 EUR (VAT incl.) - full registration fee

(includes 1 issue of Proceedings, banquet, coffee break meals and drinks for two days)

75,00 EUR (VAT incl.) - daily registration fee

(includes 1 issue of Proceedings, coffee break and meals for one day)

Undergraduate students are exempted from payment of registration fee.

 

PAYMENTS

On the account of Slovenian Plant Protection Society No. 06000-0118897661.  IBAN: SI56060000118897661 at benificiary bank - Banka Celje (SWIFT: SBCESI2X). VAT number: SI69752982. On payment document the name of the participant is obligatory. Payment is also possible at the registration.

 

SECOND ANNOUNCEMENT

Will be sent in the second half of January 2011 and will contain among other things the following information:

-   Instructions for the preparation of papers for publication in the Proceedings of the Conference,

-   Instructions for the preparation of posters,

-   Conference programme,

-   Additional information concerning hotel reservation and other general information.

 

 

PRIJAVNICA / APPLICATION FORM:

 

Priimek in ime / family name and first name:

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Delovna organizacija / Institution:

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Naslov / Address:

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Telefon / Telephone: ___________________________________

Faks / Fax: ___________________________________________

El. Pošta / E-mail: _____________________________________

 

Naslov prispevka / The title of the paper – presentation:

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

-   prispevek bom predstavil ustno (oral presentation)

-   prispevek bom predstavil na posterju (poster presentation)

-   posveta se bom udeležil brez prispevka

    (participation without presentation)

 

 

Datum / Date: ________________________________________

 

Podpis / Signature: ____________________________________

 

 

PODATKI ZA IZDAJO RAČUNA O PLAČILU KOTIZACIJE ZA

10. SPVR V PODČETRTKU 2011

 

Izpolnjen obrazec vrnite oz. oddajte ob registraciji.

 

 

Število udeležencev:          _________

Ime in priimek:            _________________________________________________________

Zaposlen:                    _________________________________________________________

Naslov:                       _________________________________________________________

Telefon:                      _________________________________________________________

E-mail:                        _________________________________________________________

ID za DDV.:    _________________________________________________________

Davčni zavezanec:                da                    ne

Datum:_____________                     žig                   Podpis:__________________________

 

DRUŠTVO ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE

JAMNIKARJEVA 101

1111 LJUBLJANA

ID za DDV: SI69752982

Matična številka: 5891949

TRR: 06000-0118897661

 

 

PRAVNO OBVESTILO

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenija ravna skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Osebne informacije, podane v tej prijavnici bo DVRS hranilo za namen organizacije in izvedbe 10. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namene organizacije in aktivnosti povezane s posvetovanjem.

 

 

PODPIS:

 

S podpisom potrjujem, da so podatki navedeni v prijavi resnični.

 

Strinjam se, da Društvo za varstvo rastlin Slovenije uporablja moje podatke za namene organizacije in aktivnosti povezane z organizacijo 10. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin.

 

 

 

Podpis udeleženca____________________________ datum______________________________
 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov /Please return this form to the following address:

 

 

 

Biotehniška fakulteta

Oddelek za agronomijo

Katedra za fitomedicino, 10. SPVR

Jamnikarjeva 101

SI-1111 Ljubljana

Slovenija

 

10. SLOVENSKO POSVETOVANJE

O VARSTVU RASTLIN

 

10TH SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION

 

1. - 2. marec 2010

Podčetrtek, Slovenia